Summer Major 2024
1/4
Build & Fight
2/4
May holidays 2024
3/4
Tanki Online V-LOG: Episode 504
4/4

Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania

Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania

Data ważności od: 22.04.2022

1. Wprowadzenie i Zakres

Kliknięcie “Wyrażam zgodę” podczas rejestracji oznacza, że zapoznałeś się i bezwarunkowo zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy.

Jeżeli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy nie masz prawa korzystać z Gry oraz usług towarzyszących i musisz natychmiast opuścić tę stronę.

Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (lub “EULA”) ustanawia oraz reguluje między stronami; spółką APL Publishing Ltd, spółki zarejestrowanej pod numerem rejestrowym HE 424713 z siedzibą Neofytou Nikolaidi & Kilkis, 35, Flat/Office 312, 8011 Paphos, Cyprus (dalej jako „Tanki Online” lub „ Spółka”); a Tobą jako Użytkownikiem dalej jako „Ty” lub „Użytkownik”.

2. Dokumenty stanowiące część EULA

Niniejsza lista dokumentów stanowi integralną część niniejszej umowy EULA
Polityka prywatności oraz plików Cookies oraz
Instrukcja zakupu Zawartości Cyfrowej.

Dokumenty będą nieprzerwanie dostępne również na stronie internetowej w aktualnej wersji do przejrzenia i druku pod poniższymi linkami
Zasady Gry
Polityka Prywatności oraz plików Cookie
Instrukcja Zakupu Zawartości Cyfrowej

Musisz również zaakceptować i stosować się do wszystkich zasad, którym podlegają platformy zewnętrzne dotyczące konkretnej Gry. Obejmuje to, lecz nie ogranicza się do zasad Apple Appstore oraz Game Center, jak również zasad Google PlayTM, Steam. Wszelkie złamanie przez Ciebie dowolnej zasady dotyczącej platform zewnętrznych zostanie uznane za poważne naruszenie Warunków Świadczenia Usług.

3. Definicje

Poniższe terminy powinny być interpretowane jak ustalono poniżej, chyba że kontekst jednoznacznie sugeruje inaczej, i mają zastosowanie zarówno do niniejszej umowy EULA jak i do wszystkich dokumentów, które stanowią część niniejszej umowy EULA:

„Konto/ Konto Użytkownika” oznacza osobiste konto otwarte przez Użytkownika oraz prowadzone przez Spółkę, które powinno zawierać Informacje o Koncie.

„Informacje o Koncie” oznaczają Login i Hasło, Nazwę Użytkownika oraz inne dane umożliwiające identyfikację Użytkownika w Grze.

„Administracja” oznacza osoby działające w imieniu Spółki w celu dostarczania Gry.

„Umowa” odnosi się do EULA, w tym do wszelkich dokumentów stanowiących integralną część niniejszej umowy EULA, Zasad Gry oraz innych zasad i instrukcji umieszczonych przez Spółkę na Stronie Internetowej lub stronach partnerów Spółki.

„Kryształy” oznaczają darmową wirtualną walutę używaną w Grze i/lub na Stronie Internetowej, umożliwiającą dostęp do Usług.

„Zawartość cyfrowa” oznacza (i) Tankoins; (ii) wirtualne przedmioty w grze; (iii) Konto Premium, zakupione za pieniądze w “realnym świecie” na ograniczonej zasadzie, proste, niewyłączne, niezbywalne, nie możliwe do podlicencjonowania i odwołania licencji.

„Tanki Online / Spółka” oznacza APL Publishing Ltd, spółkę, która jest wyłącznym właścicielem praw do Gry, zarejestrowaną na Cypr pod numerem rejestracji HE 424713, z siedzibą przy Neofytou Nikolaidi & Kilkis, 35, Flat/Office 312, 8011 Paphos, Cyprus.

„EULA” oznacza niniejszą Umowę Licencyjna Użytkownika Końcowego.

„Gra” oznacza interaktywną grę online dla wielu użytkowników „Tanki Online. Wersja 2”, w tym wszelkie jej komponenty, usługi powiązane z grą, chat-room, forum, Tanki Online Wiki, Tanki Online News, oficjalne grupy w mediach społecznościowych oraz wszelkie materiały, obrazy, dźwięki, strony, programy komputerowe oraz wszelkie materiały internetowe umieszczone na sub-domenach Strony Internetowej z adresami /en/, /de/, /pl/ oraz na serwerach gry, których adresy rozpoczynają się od /battle-en, /battle-de, /battle-pl w domenie http://tankionline.com wraz serwerami Gry do użytku przez Użytkowników.

„Hangar” oznacza specjalną sekcję w grze, w której użytkownik może skorzystać z usług w grze za pomocą darmowej wirtualnej waluty.

„Prezenty” oznaczają specjalną kategorię przedmiotów w grze, które mogą zostać zakupione za pomocą darmowej wirtualnej waluty w Hangarze w zakładce “Specjalne”. Prezenty mogą zostać przesłane od Użytkownika do innego Użytkownika/innych Użytkowników i będą umieszczone w Hangarze w zakładce “Prezenty”.

„Tankoins” oznaczają wirtualną walutę w grze, którą Użytkownik może nabyć za opłatą na podstawie licencji, zgodnie z punktem 19 Umowy.

„Zidentyfikowana” lub „Identyfikowalna Osoba Fizyczna” oznacza osobę, którą można zidentyfikować pośrednio lub bezpośrednio, w szczególności poprzez numer identyfikacyjny lub poprzez jedną lub więcej cech unikalnych dla jego/jej tożsamości.

„Strona Internetowa” oznacza całość wszelkich Materiałów oraz źródeł internetowych zlokalizowanych pod adresem http://tankionline.com oraz na wszelkich sub-domenach z adresem /en/, /de/, /pl/ oraz na serwerach gry z adresami zaczynającymi się od /battle-en, battle-de, battle-pl w domenie http://tankionline.com wraz z serwerami gry oraz innymi stronami powiązanymi i dostępnymi dzięki linkom lub innym ścieżką dostępu i usługom dostępnym poprzez strony, które prawnie i oficjalnie uznane zostały przez Spółkę.

„Licencja” oznacza prostą niewyłączną oraz odwołalną licencję, udzieloną przez Spółkę na rzecz Użytkownika dla osobistego i niekomercyjnego korzystania z Gry.

„Login i Hasło” oznaczają login oraz hasło, które zostały wybrane przez Użytkownika podczas rejestracji w Grze.

„Materiały” oznaczają wszelkiego rodzaju teksty, rysunki, obrazy, dźwięki, programy, instrukcje, nazwy, przedmioty, historię, dialogi, wyrażenia, koncepty, ilustracje, animacje, dźwięki, kompozycje muzyczne oraz efekty dźwiękowe, dokumentacja, chaty gry lub jakakolwiek inna forma w tym jakikolwiek inny materiał zależny zamieszczony w Grze przez Użytkownika lub Spółkę.

„Niepełnoletni” oznacza osobę poniżej 18 roku życia oraz/lub osobę która jeszcze nie osiągnęła wieku pełnoletności zgodnie z prawami kraju zamieszkania, która zarejestrowała się w Grze oraz w imieniu której otwarto Konto.

„Narzędzia Internetowe” oznaczają łącznie Konto, Grę oraz Stronę Internetową.

„Płatne Usługi” oznaczają jakikolwiek zakup Tankoins i/lub Kont Premium używanych do wszelkich dodatkowych usług i możliwości w Grze oraz/lub na Stronie Internetowej na podstawie prostej, niewyłącznej, odwołalnej licencji w zakresie oraz na warunkach określonych przez Spółkę.

„Strony” oznaczają łącznie Użytkownika oraz Stronę.

„Pośrednik Płatności” oznacza osoby trzecie upoważnione przez Spółkę do otrzymywania oraz przetwarzania płatności od Użytkowników na rzecz Spółki poprzez różne metody płatności dostarczone przez takie upoważnione osoby trzecie.

„Płatność” oznacza opłaty uiszczone Pośrednikom Płatności przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Zawartości cyfrowych, których zamówienie oraz ilość jest określona i regulowana w Instrukcji Zakupu Zawartości cyfrowych.

„Informacje Osobowe” i „Dane Osobowe” oznaczają wszelkie informacje związane z Zidentyfikowaną lub Identyfikowalną Osobą Fizyczną.

„Użytkownik” / „Ty” oznacza osobę, która posiada dostęp do Strony Internetowej oraz gra w Grę i/lub jej wersje próbne i/lub używa Zasobów Online, usług powiązanych z Grą, Materiałów, innych usług zarówno przed procesem rejestracji w Grze jak i po zarejestrowaniu.

„Polityka Prywatności oraz plików Cookies” odnosi się do dokumentu dotyczącego prywatności Użytkownika oraz przechowywania plików Cookies.

„Serwer” oznacza wsparcie w zakresie hardware-software ze strony Spółki używany do wirtualnych interaktywnych działań Użytkowników.

„Konto Premium” oznacza status Użytkownika, zapewniający mu dodatkowe korzyści w okresie ustalonym przez Spółkę.

„Usługa” oznacza udzielenie Użytkownikowi prawa do korzystania z Gry zarówno w zakresie bezpłatnym jak i płatnym na podstawie prostej, niewyłącznej i odwołalnej licencji, w zakresie oraz na warunkach przedstawionych w EULA.

„Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie licencjonowane przez Spółkę w tym wszelkie programy i bazy danych oraz inne treści zależne, które mogą wymagać pobrania, dostępne dla lub używane przez Użytkownika poprzez Stronę Internetową i umożliwiające Użytkownikowi uczestnictwo w Grze.

„Korzystanie z Gry” oznacza wszelkie uprawnione i możliwe korzystanie z Gry, w tym rozpoczęcie Gry przez Użytkownika oraz/lub wykorzystanie technicznych możliwości Gry zarówno w formie bezpłatnej jak i płatnej oraz/lub instalacje Gry oraz/lub jakiekolwiek inne czynności konieczne dla działania Gry.

„Subskrypcja” oznacza specjalny status Użytkownika i/lub poprawę i/lub modyfikację i/lub zmianę wirtualnych przedmiotów, zapewniających dodatkowe korzyści dla Użytkownika na czas określony przez Spółkę.

„Nazwa Użytkownika” oznacza nick wybrany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.

Inne terminy, definicje oraz kombinacja słów użyte w Grze przyjmują znaczenie i interpretację ogólnie przyjętą dla takich terminów, definicji oraz kombinacji słów w dziedzinie technologii internetowych, gier wideo oraz zgodnie z Obowiązującym Prawem.

4. Ogólne warunki, akceptacja niniejszej EULA

 1. Poprzez kliknięcie “Akceptuję” na formularzu rejestracyjnym, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał oraz zgadza się i bez wyjątków akceptuje niniejszą EULA oraz akceptuje wszelkie dokumenty stanowiące integralną część niniejszej EULA i Użytkownik oświadcza, że jest osobą posiadającą wszelkie prawa, aby korzystać z Gry zgodnie z Obowiązującym Prawem oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie.
 2. Podczas rejestracji oraz/lub zakupu Zawartości cyfrowej, Spółka zapewni rozsądne, efektywne oraz dostępne środki techniczne, które pomogą Użytkownikowi odnaleźć oraz poprawić błędy w zamówieniu przed jego złożeniem (np. wyświetlanie błędów, możliwość podwójnego sprawdzenia wpisanych informacji). Rejestracja oraz/lub korzystanie / zakup Zawartości cyfrowej będą możliwe w języku angielskim, niemieckim oraz innych językach oferowanych według uznania Spółki.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Gry, Strony Internetowej, Materiałów oraz innych informacji zawartych w Grze powinno odbywać się wyłącznie zgodnie z Umową, a w szczególności, niniejszą EULA wraz z dokumentami tworzącymi integralną część niniejszej EULA.

5. Zmiany EULA

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia, uzupełnienia, zakończenia oraz/lub zmiany EULA wraz z dokumentami stanowiącymi integralna część EULA, kiedy uzna to za stosowne, o czym Spółka zobowiązuje się wcześniej poinformować w następujący sposób: Spółka umieści uaktualnioną wersję EULA na Stronie Internetowej oraz/lub Spółka poinformuje Cię wcześniej o zmianach drogą e-mailową lub dostarczy inne odpowiednie powiadomienie według uznania Spółki nie później niż w dniu wejścia takich zmian w życie. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać od momentu wprowadzenia odpowiednich zmian oraz umieszczenia zaktualizowanej wersji na Stronie Internetowej. Uważa się, że akceptujesz zmiany jeżeli (i) nie poinformowałeś Spółki o swoim sprzeciwie wobec zmian w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych od momentu otrzymania e-maila z informacją od nas, lub (ii) korzystasz z Gry lub Strony Internetowej po wejściu zmian w życie.
  Jeżeli sprzeciwisz się wprowadzeniu zmian, obowiązywać będzie poprzednia wersja EULA. Jednak w takim wypadku Spółka ma prawo do zamknięcia Twojego konta i rozwiązania niniejszej EULA, po uprzednim powiadomieniu na czternaście (14) dni kalendarzowych przed takim zamknięciem i rozwiązaniem. Na Twoją prośbę Spółka zwróci płatności za zakup Zawartości cyfrowej, które do czasu, po którym rozwiązanie staje się skuteczne (i) zostały zakupione i wprowadzone od konta oraz (ii) nie zostały wykorzystane w Grze.
 2. Spółka rekomenduje Użytkownikowi zapoznawanie się od czasu do czasu z EULA, aby miał on wiedzę o jej zmienionej wersji.
 3. Spółka nie jest zobowiązana do weryfikacji, czy Użytkownik korzysta z Gry oraz/lub Strony Internetowej zgodnie z aktualną wersja EULA. Wersja umieszczona na Stronie Internetowej jest wersją obowiązującą i to z niej Użytkownik powinien korzystać jako wiążącej. Użytkownik jest odpowiedzialny za pozyskanie informacji o EULA i zapoznawanie się z jakimikolwiek modyfikacjami, które oddziałują, będą oddziaływały lub mogą oddziaływać na Użytkownika.

6. Udzielenie Licencji

 1. Z zastrzeżeniem warunków zawartych w niniejszej Umowie, Spółka udziela Użytkownikowi ograniczonej, prostej, niewyłącznej oraz odwołalnej licencji dotyczącej korzystania z Gry dla osobistego i niekomercyjnego użytku przez Użytkownika.
 2. Spółka zastrzega sobie wszelkie prawa odnoszące się do Gry oraz prawo do korzystania z Gry w sposób niezależny oraz do udzielania licencji innym osobom.
 3. Użytkownik oświadcza, że licencja została udzielona tylko jemu oraz, że nie jest uprawniony do przenoszenia oraz/lub przekazywania Licencji jakiejkolwiek osobie trzeciej.
 4. Niniejsza Licencji zostanie natychmiastowo rozwiązana jeżeli Użytkownik naruszy EULA oraz/lub jakikolwiek dokument stanowiący integralną część EULA.
 5. Licencja jest ważna we wszystkich jurysdykcjach.
 6. Przeniesienie wyłącznych praw do Gry na nowego właściciela nie powoduje konieczności zmiany lub anulowania niniejszej EULA.

7. Własność Intelektualna

 1. Spółka (lub podmioty z nią powiązane) jest jedynym i wyłącznym właścicielem Gry, wszelkich Materiałów oraz pozostałych treści dostępnych w Grze lub pozostających z nią w związku, która jest chroniona prawami autorskimi, patentami, know-how, znakami towarowymi oraz innymi prawami majątkowymi oraz prawami własności intelektualnej oraz wszelkich innych materiałów dostępnych w Grze i Zasobach Online.
 2. Użytkownik może wysyłać Spółce stworzone przez siebie Materiały w celu umieszczenia ich w konkretnych częściach Gry, na Stronie oraz na innych usługach związanych z grą, pod warunkiem, że Użytkownik posiada wszelkie konieczne prawa do tych Materiałów oraz że będzie wyłącznie odpowiedzialnym za te Materiały. Użytkownik zgadza się, że jest wyłącznie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, które mogą zaistnieć w związku z jakimikolwiek z tych Materiałów, w zakresie w jakim te szkody spowodowane są przez Użytkownika. Użytkownik potwierdza, że posiada wszelkie wymagane prawa do tych Materiałów oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za umieszczenie i korzystanie z tych Materiałów. Postanowienie to nie wpływa na Sekcję 21 odnoszącą się do odpowiedzialności Stron na podstawie niniejszej EULA, która to Sekcja pozostaje bez zmian.
 3. Umieszczenie Materiałów, linków do stron w Grze przez Użytkowników lub strony trzecie nie oznacza, że Spółka zapoznała się, zweryfikowała lub zatwierdziła ich umieszczenie lub zarekomendowała to. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść takich Materiałów oraz stron, ani za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody wyrządzone poprzez korzystanie z takich Materiałów oraz stron. Postanowienie to nie wpływa na Sekcję 21 odnoszącą się do odpowiedzialności Stron na podstawie niniejszej EULA, która to Sekcja pozostaje bez zmian.
 4. Użytkownik udziela Spółce nieodwołalnego prawa, nieograniczonego czasowo ani terytorialnie do korzystania z Materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Grze lub przesłanych Spółce (w tym w celu uczestnictwa w konkursie) oraz potwierdza, że od momentu umieszczenia (publikacji) w Grze lub wysłania przez Użytkowników takich Materiałów, Spółka otrzymuje prawo do korzystania z tych Materiałów w zakresie koniecznym do umożliwienia uczestnictwa w grze i/lub korzystania z oferowanych usług, lub dla innych celów, w tym dla ograniczonego czasowo wykorzystania w kampaniach handlowych lub reklamowych związanych z Grą, jak również prawo do wykorzystania Materiałów bez ograniczeń odnośnie zawartości, w tym prawo do umieszczania, modyfikowania, zmieniania, przenoszenia, sublicencjonowania stronom trzecim, tworzenia Materiałów zależnych, przekształcania, dystrybuowania, usuwania, reprodukowania, publicznego wystawiania, udostępniania publiczności oraz do wprowadzania jakichkolwiek zmian, usunięć, uzupełnień, komentarzy, wyjaśnień do Materiału, publikowania Materiałów, używania Materiałów i/lub innego wykorzystania bez wskazywania Użytkownikowi i bez przyznawania jakichkolwiek tantiem lub wynagrodzenia. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić podstawy prawne transferu praw na rzecz Spółki dotyczących Materiałów umieszczanych przez Użytkownika w Grze lub na Stronie.
 5. Jakiekolwiek korzystanie z przedmiotów ochrony praw własności intelektualnej umieszczonych w Grze, na Stronie lub w innych usługach związanych z grą, w całości lub części bez uprzedniej zgody Spółki jest zabronione, poza wyjątkami gdzie Spółka wyrazi zgodę na korzystanie z Materiałów przez inne osoby.
 6. Użytkownik potwierdza, że nie będzie tworzył żadnych utworów na podstawie Gry lub Materiałów poza wyjątkami uzgodnionymi ze Spółką.
 7. Spółka udziela Użytkownikowi niewyłącznego oraz nieprzenoszalnego prawa do korzystania z Materiałów innych Użytkowników poprzez wyświetlanie, reprodukowanie (w tym wykonywanie kopii), przetwarzanie (w tym wydruku kopii) oraz innych praw tylko i wyłącznie w celu niekomercyjnego korzystania z Materiałów, poza wyjątkiem kiedy korzystanie może naruszać prawnie chronione interesy Spółki, wykorzystywanie Materiałów w innych produktach, korzystanie z Materiałów dla celów innych niż osobisty etc.
 8. „Tanki Online” i ich loga stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe Spółki. Nie wolno Ci wykorzystywać ani prezentować takich znaków towarowych w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie EULA. Wszelkie znaki towarowe i usługowe osób trzecich, które pojawią się w Grze, stanowią własność ich właścicieli, a wszelkie prawa do nich są zastrzeżone.

8. Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik niniejszym oświadcza:

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszej Umowy, warunków zawartych w aneksach do umowy EULA i innych dokumentach stanowiących integralną część umowy EULA oraz przepisów obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik nie ma prawa do adaptowania, tworzenia utworów zależnych, eksponowania, rozpowszechniania, wynajmowania, wypożyczania, modyfikacji, sublicencjonowania, tłumaczenia oraz/lub przeniesienia Gry bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Spółki.
 3. Użytkownik nie może dekompilować, deasemblować, tworzyć utworów zależnych, pozyskiwać kodu źródłowego, poddawać inżynierii wstecznej oraz/lub podejmować prób inżynierii wstecznej Gry, podejmować innych działań przy użyciu kodu obiektu lub kodu źródłowego Gry, naruszać jakichkolwiek systemów zabezpieczających, wykorzystywać Gry w nielegalny sposób i uzyskiwać informacji o realizacji algorytmów wykorzystywanych w Grze, tworzyć pochodnego oprogramowania przy użyciu Gry bez pisemnej zgody Spółki w zakresie, w jakim czynności takie nie są dozwolone przez obowiązujące prawo (np. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 4. Użytkownik nie może uzyskiwać kodu, ani podejmować prób uzyskania kodu z jakiegokolwiek strumienia pakietów transmitowanego do lub z Gry, niezależnie od tego, czy zaszyfrowanego, czy nie.
 5. Użytkownik nie może ujawniać ani/lub przekazywać danych Konta osobom trzecim.
 6. Użytkownik na własny koszt powinien utrzymać odpowiednie połączenie internetowe.
 7. Użytkownik jest zobowiązany regularnie sprawdzać aktualne warunki Umowy oraz innych dokumentów stanowiących integralną jej część.
 8. Użytkownik powinien zaprzestać korzystanie z Gry jeżeli w jakikolwiek sposób narusza umowę EULA oraz/lub inne dokumenty stanowiące integralną część EULA.
 9. Użytkownik ma prawo do korzystania z Gry dla celów osobistych i niekomercyjnych, w celu korzystania z wszelkich narzędzi i usług Gry, podejmowania wszelkich aktywności przewidzianych przez Grę, komunikowania się poprzez Stronę Internetową za pomocą wiadomości, składania skarg oraz propozycji ulepszenia Gry, podejmowania wszelkich innych aktywności przewidzianych przez Grę oraz/lub zatwierdzonych przez Spółkę.
 10. Użytkownik może wysłać Prezent do innego Użytkownika kupując Prezenty za pomocą darmowej wirtualnej waluty w Hangarze w zakładce “Specjalne”. Inni Użytkownicy mogą zobaczyć jakie prezenty Użytkownik otrzymał, tak samo jak to ile ich otrzymał. Użytkownicy, którzy otrzymali Prezent mogą usunąć go ze swojego hangaru wedle własnego uznania.
  Maksymalna liczba Prezentów jaka może zostać przechowywana w Hangarze na jednym Koncie jest ograniczona do 100 (sto) sztuk. W przypadku gdy liczba ta zostanie przekroczona, Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia najstarszych Prezentów, które przekraczają maksymalną dozwoloną liczbę.
  Gdy Prezent zostanie usunięty z Hangaru, nie będzie on dostępny dla Użytkownika.
 11. Użytkownik może uzyskać ograniczoną, niewyłączną oraz odwołalną licencję w celu korzystania z ulepszeń lub innych wirtualnych przedmiotów dostępnych w Grze za pomocą darmowej wirtualnej waluty zdobytej w Grze (waluta w grze) lub zakupionych zgodnie z punktem 17 i 18 niniejszej Umowy.

9. Prawa i obowiązki Spółki

 1. Spółka jest uprawniona do podejmowania jakichkolwiek potrzebnych działań w stosunku do Użytkownika łamiącego warunki umowy EULA oraz/lub dokumentów stanowiących integralną część umowy EULA w tym do ograniczenia i zablokowania dostępu do Gry. Takie działania są podejmowane według uznania Spółki.
 2. Spółka jest uprawniona do usuwania oraz/lub zmiany wszelkich informacji, treści oraz Materiałów, które stanowią część Gry oraz/lub Zasobów Online bez wcześniejszej zgody czy zawiadomienia.
 3. Spółka jest uprawniona do zamknięcia oraz/lub ograniczenia funkcjonowania Gry oraz/lub usług powiązanych z grą kiedykolwiek uzna za stosowne bez informowania Użytkownika.
 4. Spółka jest uprawniona do zmiany jakości i ilości Usług przyznanych jednostronnie, w dowolnym czasie, zakresie oraz ilości, jeżeli warunki niniejszej umowy EULA oraz/lub Zasady Gry są naruszane istotnie i/lub wielokrotnie. Spółka jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług bez wcześniejszego i/lub późniejszego zawiadomienia Użytkownika.
 5. Spółka jest uprawniona do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy EULA oraz zaprzestania oferowania Użytkownikowi Gry według własnego uznania bez wcześniejszego zawiadomienia oraz bez konieczności zwrotu jakichkolwiek płatności Użytkownikowi.
 6. Spółka jest uprawniona do wyświetlania oraz publikowania jakichkolwiek informacji mających związek z aktywnością Użytkownika na Stronie Internetowej oraz/lub w Grze na jakiejkolwiek liście bez konieczności powiadomienia lub rekompensaty.

10. Gwarancje

 1. Gra oraz wszelkie inne Materiały dostarczone w związku z niniejszą Umową, są dostarczone na zasadzie „takie jakie są”, w tym z błędami oraz bez jakiejkolwiek gwarancji. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z dostępem oraz/lub korzystaniem z Gry oraz korzystaniem z Zasobów Online.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań aby Gra oraz Zasoby Online były dostępne cały czas, jednak nie gwarantuje dostępności Gry oraz Zasobów Online cały czas oraz, że nie wystąpią jakiekolwiek usterki. Postanowienie to nie wpływa na Sekcję 21 odnoszącą się do odpowiedzialności Stron na podstawie niniejszej EULA, która to Sekcja pozostaje bez zmian.

11. Zasady korzystania z chatu

 1. Forum, interaktywny chat (“Chat”) oraz/lub usługi społecznościowe oferowane są przez Tanki Online w celu dostarczenia zabawy oraz miłych doświadczeń. Jako, że narzędzia komunikacji nie stanowią usług łączności elektronicznej (w sensie prawnym), wiadomości wysłane przy ich użyciu nie powinny być traktowane jako prywatne lub osobiste. Dlatego też jakikolwiek obraźliwy i obsceniczny język nie jest tolerowany, natomiast Użytkownicy używający obraźliwego oraz/lub obscenicznego języka zostaną pozbawieni prawa do korzystania z chatu lub ich Konto zostanie usunięte.
 2. Użytkownik jest świadomy, że publikowanie lub uploadowanie jakichkolwiek informacji osobistych na Stronę Internetową spowoduje, że staną się publiczne, a pozostali Użytkownicy będą mieli do nich dostęp. Tanki Online w żaden sposób nie zatwierdza umieszczanych informacji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek publikacji takich informacji. Użytkownicy powinni pamiętać, że informacje publikowane na Stronie Internetowej mogą również mieć wpływ na ich życie offline.
 3. Spółka nie przechowuje wiadomości z chatu na swoich serwerach. Wiadomości z chatu dostępne są tylko w czasie rzeczywistym i są automatycznie usuwane, w momencie zniknięcia ich z okna komunikatora. Treści zgromadzone na serwerach Spółki nie są przechowywane w celach stałej lub tymczasowej archiwizacji, dlatego też Tanki Online może ale nie musi posiadać kopii zapasowych informacji umieszczonych na Stronie Internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń co do wielkości przechowywanych danych każdego Uczestnika.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia, przeniesienia lub edytowania według własnego uznania publicznych treści stanowiących niestosowne zachowanie lub niezgodnych z jakimikolwiek prawem oraz/lub przepisami oraz/lub Zasadami Gry. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za treści, które umieszcza na Stronie Internetowej. Jeżeli spółka nie usunie niektórych materiałów, nie oznacza to w żadnym wypadku potwierdzenia i akceptacji takich materiałów przez Spółkę.

12. Konto Użytkownika

 1. Użytkownik musi zarejestrować swoje Konto osobiście. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Konta Użytkownika na Stronie Internetowej z jakiegokolwiek powodu. Spółka nie jest zobowiązana do podawania powodu odmowy rejestracji Konta.
 2. Użytkownik ma obowiązek utrzymania aktualnych danych w Grze, zwłaszcza adresu e-mail, oraz natychmiastowego powiadomienia Spółki o jakichkolwiek zmianach informacji osobowych.
 3. Tanki Online zabrania Użytkownikom sprzedawania, przenoszenia, oraz/lub nabywania Kont od lub na rzecz innych Użytkowników oraz innych osób trzecich. Użytkownik nie może przenosić wirtualnej własności/darmowej wirtualnej waluty pomiędzy różnymi Kontami Użytkownika, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 8.10. niniejszej Umowy.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do nie zarejestrowania oraz/lub anulowania rejestracji Konta Użytkownika jeżeli informacje podane Spółce okażą się fałszywe, błędne, nieprawdziwe lub niekompletne. Spółka jednak nie ma obowiązku i nie prowadzi regularnej weryfikacji danych.

13. Nazwa Użytkownika

 1. Podczas rejestracji Użytkownik ma prawo wybrać Nazwę Użytkownika. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy oraz/lub wycofania Nazwy Użytkownika według własnego uznania zarówno przed, w trakcie, jak i po wydaniu lub zatwierdzeniu Nazwy Użytkownika.
 2. Jeżeli poza Nazwą Użytkownika, Konto użytkownika jest w innym zakresie niezgodne z niniejszą umową EULA, Spółka umożliwi Użytkownikowi stworzenie nowego nicka oraz/lub nowego ekranu oraz/lub Nazwy Użytkownika.

14. Bezpieczeństwo haseł

 1. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności jeżeli Użytkownik zapomni lub zgubi hasło, chyba że taka sytuacja będzie miała miejsce z powodu błędu po stronie Spółki i Spółka nie jest w żadnym czasie odpowiedzialna za przechowywanie Loginu i Hasła.
 2. Sekcja 14, w zakresie w jakim stanowi inaczej, nie wpływa na Sekcję 21 odnoszącą się do odpowiedzialności Stron na podstawie niniejszej EULA, która to Sekcja pozostaje bez zmian.

15. Blokowanie Kont

 1. Użytkownik jest uprawniony do żądania od Spółki zablokowania Konta Użytkownika poprzez kontakt ze Spółką na adres e-mail help@tankionline.com
 2. Brak logowania do Gry przez okres trzech (3) kolejnych lat uprawnia Spółkę do zablokowania Konta Użytkownika oraz rozwiązania niniejszej Umowy z powiadomieniem (lub próbą powiadomienia) Użytkownika. Spółka uprawniona jest również do nieodwracalnego usunięcia wszelkich danych i informacji związanych z Użytkownikiem oraz/lub jego wynikami w Grze, które przechowywane są na Koncie Użytkownika.
 3. Spółka jest uprawniona do rozwiązania niniejszej umowy EULA i w konsekwencji zablokowania Konta Użytkownika w razie istotnego i/lub wielokrotnego naruszenia niniejszej umowy EULA, Zasad Gry lub innych dokumentów i przepisów dotyczących relacji między Użytkownikiem a Spółką.

16. Nieprawidłowe działania oraz nadużycie Gry

 1.  Spółka prowadzi politykę “zero tolerancji” odnośnie nieprawidłowego korzystania z Gry oraz zmowy Użytkowników. Jeżeli Spółka uzna, że Użytkownik oszukiwał lub podejmował próby oszukania Spółki lub innego Użytkownika Gry w jakikolwiek sposób, w tym poprzez manipulowanie lub oszustwa związane z zapłatą, zmowę Użytkowników lub jeśli Spółka będzie podejrzewać Użytkownika o nielegalną płatność, w tym z wykorzystaniem kradzionych kart kredytowych, lub o jakąkolwiek inną nielegalną działalność (w tym wycofany przelew lub inne wycofanie płatności) lub inną zabronioną transakcję (w tym pranie brudnych pieniędzy), Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika oraz do przekazania wszelkich informacji (w tym tożsamości Użytkownika) osobom trzecim oraz/lub odpowiednim organom ścigania, które uzna za stosowne i konieczne w celu ochrony interesów Spółki.
 2. Strona Internetowa oraz/lub Gra oraz/lub Oprogramowanie może być używane wyłącznie w celach zgodnych z prawem, niniejszą umową EULA oraz Zasadami Gry. Korzystanie ze Strony Internetowej w celu przesyłania, rozprowadzania, publikacji lub przechowywania na Stronie Internetowej lub za jej pomocą jakichkolwiek materiałów naruszających obowiązujące prawo, przepisy lub prawa osób trzecich jest surowo zabronione. W przypadku niewłaściwego korzystania oraz/lub nadużyć Strony Internetowej oraz/lub Gry oraz/lub Oprogramowania Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia wątpliwości. Spółka zastrzega sobie również prawo do podjęcia innych kroków prawnych, które uzna za konieczne. Spółka zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy EULA oraz zablokowania Konta Użytkownika w razie istotnych i/lub powtarzających się naruszeń. Takie rozwiązanie może prowadzić do utraty zdobytych punktów, wyników oraz dodatkowych funkcji jak również darmowej wirtualnej waluty przypisanej do konkretnego Konta Użytkownika, bez prawa zwrotu środków finansowych.

17. Zawartość cyfrowa

 1. Użytkownicy mogą uczestniczyć w grze po zarejestrowaniu się bez żadnych opłat rejestracyjnych. Jednakże jeśli są dostępne Użytkownicy mają możliwość skorzystania z Zawartości cyfrowej w Grze poprzez zakupione za pieniądze w “realnym świecie” na ograniczonej zasadzie, proste, niewyłączne, niezbywalne, nie możliwe do podlicencjonowania i odwołania licencji do zakupu (i) Tankoins; (ii) wirtualnych przedmiotów w grze; (iii) Subskrypcji. Zakup Zawartości cyfrowej, której można dokonać za pomocą metod płatności oferowanych przez inne podmioty uprawnione do tego przez Spółkę.
 2. JEŚLI GRASZ W NASZE GRY NA PLATFORMACH ZEWNĘTRZNYCH, TAKICH JAK APPLE IOS LUB GOOGLE ANDROIDTM, MUSISZ RÓWNIEŻ STOSOWAĆ SIĘ DO WSZELKICH ZASAD I WARUNKÓW USTANOWIONYCH PRZEZ TE PLATFORMY OSÓB TRZECICH. NALICZANIE OPŁAT I FAKTUROWANIE W ODNIESIENIU DO TAKICH GIER PODLEGA ZASADOM TYCH PLATFORM. SPÓŁKA ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA KTÓREJKOLWIEK Z TYCH PLATFORM.
 3. Spółka zabrania jakiegokolwiek transferu lub wymiany wirtualnej własności/Zawartości cyfrowej poza Grę. Sprzedaż, przekazanie lub wymiana jakichkolwiek Materiałów, Zawartości cyfrowej oraz/lub innych przedmiotów używanych w Grze poza nią jest zabronione.
 4. Użytkownik może zakupić Zawartość cyfrową tylko jeśli

(a) ukończył osiemnaście (18) lat, lub jeśli ma poniżej osiemnastu (18) lat rodzice lub opiekunowie Użytkownika wyrazili zgodę oraz zaakceptowali zakup, niniejszą umowę EULA oraz dodatkowe warunki w imieniu Użytkownika;
(b) Użytkownik jest uprawnionym posiadaczem Konta z którego dokonuje zamówienia Usług;
(c) Użytkownik jest uprawniony do korzystania z konkretnej karty kredytowej lub innej akceptowanej metody płatności;
(d) wszelkie informacje podane przez Użytkownika są prawdziwe i dokładne (w tym bez wyjątków numer karty kredytowej oraz jej data ważności, ponieważ te dane muszą być aktualne) oraz
(e) Użytkownik wyrazi zgodę na koszty poniesione przez niego, chyba że oraz do momentu zamknięcia Konta oraz rozwiąże niniejszą umowę EULA zgodnie z warunkami w niej zawartymi.

Opłaty oraz koszty na Koncie Użytkownika związane z Zawartością cyfrową dostarczoną przez Spółkę NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM, poza wyjątkami podanymi w niniejszej umowie EULA lub jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo.

18. Zakup Zawartości cyfrowej

1. Ceny

1. Lista oraz ceny Zawartości cyfrowej jest całkowicie ustalona wedle uznania Spółki i może ulec zmianie w dowolnym momencie.
2. Spółka nie odpowiada za odbiór oraz/lub przetwarzanie płatności Użytkowników, w tym za jakiekolwiek opóźnienia lub brak wpływu środków. Wszystkie opłaty są dokonywane przez Użytkowników dobrowolnie, ostatecznie i bezzwrotnie, chyba że niniejsza umowa lub obowiązujące prawo stanowią inaczej.

2. Proces zakupu Zawartości cyfrowej

Zawartość cyfrową można zakupić podczas Gry poprzez przycisk “Kup”. Przycisk przekierowuje Użytkownika do strony zakupów, gdzie można wybrać Zawartość cyfrową oraz odpowiednią metodę płatności. Więcej szczegółów odnośnie zakupów można znaleźć w Instrukcji Zakupów —- dostępnej tutaj. Przed potwierdzeniem zakupu poprzez kliknięcie klawisza “Kup teraz” (lub równie widocznego sposobu oznakowania przycisku potwierdzającego proces zakupu) lub poprzez popełnienie innego wymaganego działania (np. wysłania wiadomości, itd.), Użytkownik będzie miał możliwość sprawdzenia szczegółów zakupu, czyli przejrzenia poszczególnych wirtualnych przedmiotów w tym jej wartości, a jeśli to ma zastosowanie, odpowiedniej łącznej ceny całkowitej ze wszystkimi podatkami i skorygować ewentualne błędy. Aby skorygować ewentualne błędy powinno się wrócić, na przykład klikając przycisk “Wstecz” (lub przycisk podobnie oznaczony) w przeglądarce.
Kliknięcie przycisku “Kup teraz” (lub podobnie wyglądającego oznaczającego przycisk potwierdzenia procesu zakupów) lub poprzez popełnienie innego innego wymaganego działania (np. wysłanie wiadomości, itp.) wysyła do nas zamówienie zakupu o potwierdzonej ilości oraz typie Zawartości cyfrowej. Jeśli podane zostały poprawne szczegóły płatności podczas tego procesu, zamówienie zostanie zrealizowane. O akceptacji bądź odrzuceniu zamówienia Użytkownik zostanie powiadomiony na ekranie w ciągu kilku minut od chwili kliknięcia przycisku “Kup teraz” (lub podobnie wyglądającego oznaczającego przycisk potwierdzenia procesu zakupów) lub spełnieniu innego wymaganego działania (np. wysłania wiadomości, itp.). W przypadku potwierdzenia zamówienia, bezpośrednio dostarczymy zakupioną Zawartość cyfrową na konto Użytkownika i pobierzemy opłatę za pomocą wybranej metody płatności. Spółka potwierdzi zakup w oddzielnym e-mailu zawierającym szczegóły zakupu oraz link do niniejszej umowy EULA zawierającej informacje o prawie do odstąpienia. Zakupiona Zawartość cyfrowa zostanie automatycznie dodana do Konta Użytkownika i może zostać wykorzystane w Grze.

Uwaga: Użytkownik niniejszym jednoznacznie wyraża zgodę, że dostarczona Zawartość cyfrowa zostanie natychmiast po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

3. Metody Płatności

1.1. Zawartość cyfrowa może być zakupiona tylko od Pośredników Płatności za pomocą jednej z poniższych metod oraz/lub metod dostępnych na Stronie Internetowej:

a. Karty kredytowe;
b. Karty przedpłacone (prepaid);
c. E-portfele;
d. SMS;
e. Płatności za pośrednictwem telefonii komórkowej;
f. Przelewy bankowe; oraz
g. Inne.

2. Użytkownik oświadcza, że fundusze wykorzystane na Koncie pochodzą z legalnych źródeł. Użytkownik oświadcza, że nie podejmie prób transferowania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł za pomocą Strony Internetowej lub Oprogramowania. Użytkownik nie będzie używał Strony Internetowej oraz/lub Gry dla nielegalnych lub nieuczciwych działań lub nielegalnych oraz nieuczciwych transakcji (w tym prania brudnych pieniędzy) zgodnie z prawem jurysdykcji, której podlega Użytkownik. Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zlikwidowania Konta Użytkownika w każdym czasie, do momentu wyjaśnienia problemu, jeżeli Spółka ma jakiekolwiek wątpliwości co do legalności źródeł pieniędzy wykorzystanych przez Użytkownika.

3. Waluta Płatności

Wszelkie płatności na oraz z Konta muszą być dokonane w walucie przewidzianej przez Pośrednika Płatności. Wszystkie płatności na Konto muszą zostać dokonane ze źródła płatności, którego Użytkownik jest oznaczonym posiadaczem Konta.

4. Zwrot Płatności

Proszę mieć na uwadze, że z uwagi na techniczne ograniczenia, Spółka nie może zagwarantować, że płatności dokonane następującymi metodami zostaną zwrócone w tą samą metodą:

a. Karty kredytowe;
b. Karty przedpłacone (prepaid);
c. E-portfele;
d. SMS;
e. Płatności za pośrednictwem telefonii komórkowej.

Użytkownik wyraża zgodę na zwrot takich płatności przez Spółkę za pomocą innych metod, np. poprzez przelew środków na konto bankowe Użytkownika. W żadnym wypadku Użytkownik nie poniesie dodatkowych kosztów w wyniku takiego zwrotu.

19. Informacje dotyczące prawa do odstąpienia

1. Prawo do odstąpienia

Możesz odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia wygaśnie po 14 dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Aby odstąpić od Umowy, musisz nas poinformować

APL Publishing Ltd,
Neofytou Nikolaidi & Kilkis, 35, Flat/Office 312, 8011 Paphos, Cyprus
e-mail: help@tankionline.com
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy jednoznacznym oświadczeniem (np. list przesłany pocztą, faxem lub e-mailem). Możesz użyć wzoru odstąpienia, który znajdziesz tutaj, jednak nie jest to obligatoryjne.
Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia.

2. Skutki odstąpienia

Jeżeli odstąpisz od umowy, Spółka zwróci wszelkie płatności wykonane w związku z niniejszą Umową, w tym koszty przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z Twojego wyboru sposobu przesyłki innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez nas) bez zbędnej zwłoki i w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Spółkę informacji o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Spółka zwróci płatności przy użyciu tych samych metod, które wykorzystałeś przy pierwotnej płatności, chyba że wyraziłeś zgodę na zwrot z wykorzystaniem innej metody, niemniej jednak w żadnym wypadku nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów związanych takim zwrotem płatności.

Jeżeli zażądasz rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązany będziesz do zapłaty Spółce kwoty proporcjonalnej do świadczenia spełnionego do chwili przekazania Spółce oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w odniesieniu pełnego pokrycia takich usług na podstawie umowy.

Koniec informacji.

Specjalne informacje:

Nie masz prawa do odstąpienia gdy:

a) Umowa została wykonana w całości przed upływem terminu do odstąpienia od umowy za Twoją zgodą;
b) Usługa polega na świadczeniu, które ze względu na swoją naturę nie może zostać zwrócone.

Utracisz prawo do odstąpienia w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli usługa została w pełni wykonana i świadczenie rozpoczęło się za Twoją uprzednią wyraźną zgodą i przyjęciem do wiadomości, że utracisz prawo do odstąpienia po spełnieniu świadczenia przez Spółkę.

Utracisz prawo do odstąpienia od umowy w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli świadczenie rozpoczęło się za Twoją uprzednią wyraźną zgodą i przyjęciem do wiadomości, że utracisz prawo do odstąpienia od umowy.

20. Bezpieczeństwo niepełnoletnich

 1. Spółka gwarantuje swoje oddanie zapewnieniu bezpieczeństwa Niepełnoletnich. Spółka radzi rodzicom i/lub opiekunom prawnym niepełnoletnich spędzać z nimi więcej czasu podczas gdy korzystają z Internetu i utrzymywać kontrolę nad korzystaniem z Gry, Strony Internetowej, Konta, wszelkich środków komunikacji i/lub wszelkich płatności za dostępne usługi.
 2. Jeśli Użytkownik jest Niepełnoletnim może założyć Konto za uprzednią zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Używanie wszelkich rodzajów płatności na stronie internetowej przez Niepełnoletniego powoduje domniemanie istnienia takiej zgody.
 3. Jeśli Użytkownik jest Niepełnoletnim, jego rodzic lub opiekun prawny będzie musiał sfinalizować proces rejestracyjny Konta Użytkownika w jego imieniu. W takim przypadku rodzic lub opiekun prawny Użytkownika akceptuje tym samym, że bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy EULA i wszelkie pozostałe zachowania Niepełnoletniego, które związane są z użytkowaniem Gry, Strony Internetowej i/lub Konta, włącznie z wszelkim pośrednim użytkowaniem oraz włączając wszelkie płatności, które mogą być wynikiem używania Loginu i/lub Konta.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentacji od rodzica lub opiekuna prawnego Niepełnoletniego, włącznie z żądaniem wszelkiego rodzaju pisemnych potwierdzeń, które Spółka uzna za konieczne, by Niepełnoletni grał w Grę lub dokonywał płatności na Stronie Internetowej.
 5. Jeśli jest to konieczne, rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mogą użyć odpowiednich programów, aby ograniczyć dostęp dziecka do określonych usług, co pomoże uczynić Internet miejscem bezpieczniejszym dla dzieci.

21. Odpowiedzialność Stron, zwolnienie Spółki z odpowiedzialności

 1. Spółka ponosi odpowiedzialność w następujący sposób: /w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, działania w złym zamiarze oraz w przypadku roszczeń opartych na uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, odpowiedzialność Spółki jest wyznaczona wyłącznie przez obowiązujące prawo. W przypadku drobnego niedbalstwa Spółka odpowiada wyłącznie za złamanie takich zobowiązań umownych, których wypełnienie umożliwia należyte wykonanie niniejszej umowy, których złamanie zagraża celowi niniejszej umowy i w których wypełnianie Użytkownik może nieprzerwanie wierzyć (tzw. “zasady główne”). W takich przypadkach odpowiedzialność Spółki jest ograniczona do typowych i przewidywalnych szkód. W każdym innym przypadku Spółka nie odpowiada za przypadki drobnego niedbalstwa.

22. Rozwiązywanie sporów i Obowiązujące Prawo

 1. Strony niniejszym zgadzają się, że Umowa, niniejsza umowa EULA, wraz z pozostałymi dokumentami tworzącymi integralną część niniejszej umowy EULA będzie interpretowana w zgodzie z prawem Cypr oraz będzie podlegać jurysdykcji sądów Cypr. Postanowienie to nie może prowadzić do pozbawienia konsumenta ochrony nadanej mu przez obowiązujące zasady prawa polskiego odnoszące się do zobowiązań umownych.
 2. Przed-procesowe postępowanie polubowne jest obowiązkowe. Roszczenia Użytkownika powinny zostać wysłane na adres Neofytou Nikolaidi & Kilkis, 35, Flat/Office 312, 8011 Paphos, Cyprus, a kopia pocztą elektroniczną na adres help@tankionline.com. Roszczenia powinny zawierać konkretną listę naruszeń dokonanych przez Spółkę, informacje o Koncie, dane kontaktowe oraz podpis Użytkownika. Niezgodność z formą lub treścią roszczenia skutkuje niezgodnością z procedurą przed-procesowego postępowania polubownego, a termin rozważenia roszczenia i wysłania odpowiedzi może wynosić do trzydziestu (30) dni roboczych od momentu jego przyjęcia.

23. Ostrzeżenie na wypadek padaczki

Niektóre osoby są podatne na ataki padaczki lub utratę przytomności podczas ekspozycji na migające światła lub wzory świetlne. U takich osób w wyniku oglądania pewnych obrazów na monitorze lub w wyniku grania w pewne gry wideo może nastąpić atak. Może się to zdarzyć nawet wówczas, gdy taka osoba nie ma żadnej historii choroby w tym zakresie i nigdy nie miała ataków padaczki. Jeżeli jakikolwiek członek Twojej rodziny wykazywał kiedykolwiek objawy związane z padaczką (ataki lub utrata przytomności) w wyniku ekspozycji na migające światła, przed rozpoczęciem gry powinieneś/powinnaś skontaktować się z lekarzem. Sugerujemy, aby rodzice monitorowali wykorzystanie gier wideo przez dzieci. Jeżeli Ty lub Twoje dziecko podczas gry w grę wideo doświadczy następujących objawów: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, skurcze mięśni lub powiek, utrata przytomności, dezorientacja, ruchy mimowolne lub drgawki, należy NATYCHMIAST przerwać grę i skonsultować się z lekarzem. Pamiętaj, że podczas korzystania z gry wideo konieczne jest zapewnienie standardowych środków ostrożności dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak unikanie gry w razie zmęczenia lub niewyspania, zachowywanie 10–15 minutowych przerw co godzinę, siedzenie we właściwej odległości od ekranu i granie w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.

24. Zgodność z prawem

Użytkownik niniejszym potwierdza, że rozumie i zgadza się, że Spółka nie jest w stanie udzielić Użytkownikowi jakichkolwiek porad prawnych oraz zapewnień i że wyłącznie w zakresie odpowiedzialności Użytkownika pozostaje upewnienie się, że każdym momencie stosuje się on do obowiązującego go prawa oraz, że Użytkownik ma pełne prawo do utworzenia Konta w Grze i by grać w Grę. Wszelkie uczestnictwo w Grze odbywa się wyłącznie z wyboru, według uznania i na ryzyko Użytkownika.

25. Zrzeczenie się

Jeśli Spółka w jakimkolwiek momencie zaniecha lub zaniedba powołania się na którekolwiek z postanowień niniejszej umowy, fakt ten nie może być interpretowany lub uznany jako zrzeczenie się przysługujących jej na mocy niniejszej umowy praw, ani w żaden sposób nie może wpływać na ważność całości lub którejkolwiek z części niniejszej umowy EULA, ani też negatywnie wpływać na prawo Spółki do podjęcia późniejszych działań.

26. Pozostałe postanowienia

1. Niniejsza umowa EULA przedstawia całość Umowy pomiędzy Użytkownikiem oraz Spółką odnośnie jej przedmiotu oraz zastępuje i unieważnia wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy stronami odnoszącymi się do tego przedmiotu.
2.Nagłówki zawarte w niniejszej umowie EULA służą wyłącznie ułatwieniu odniesień i nie są częścią warunków umowy oraz nie wpływają na ich znaczenie i interpretację. Słowa sformułowane w liczbie pojedynczej oznaczają i zawierają także znaczenie liczby mnogiej i odwrotnie.
3. W przypadku, gdy którekolwiek z niniejszych warunków i postanowień zostanie uznane przez właściwy organ w jakimkolwiek stopniu za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie narusza to ważności pozostałych warunków i postanowień umowy, które nadal utrzymują swoją ważność w pełnym wymiarze dopuszczonym przez prawo.

27. Kontakt z Tanki Online

1. Użytkownik może przesłać wszelkie pytania, spostrzeżenia, skargi lub komentarze odnośnie niniejszej umowy na adres help@tankionline.com. Spółka rozpatrzy pytania w najkrótszym możliwym czasie.
2. Jeśli Użytkownik rozpoczyna jakąkolwiek korespondencję ze Spółką lub raportuje problem z Grą lub z usługami powiązanymi z grą, Spółka ma prawo do zapisania całej tej korespondencji.

News and Events

We use Cookies to make sure our website is as secure and efficient as possible for our users. Read the full details here.