Android: HTML5 Beta test
1/6
Tanki Online on iOS: Global test
2/6
Team Contracts
3/6
Valentine’s Day 2024
4/6
Tanki Online V-LOG: Episode 500
5/6
Summer Major Rankings II
6/6

Zasady Gry

Podsumowanie zasad

W Grze, na Czacie, Forum oraz innych oficjalnych miejscach komunikacji zabrania się następujących czynności:
– wykorzystywania botów, oprogramowania osób trzecich, błędów;
– podawania się za członków administracji lub ich pomocników;
– blokowania zabawy innym użytkownikom;
– zamieszczania reklam, przeprowadzania politycznych kampanii propagandowych;
– naruszania prawa, w tym prawa własności intelektualnej;
– sprzedawania, kupowania, zamieniania, przekazywania Kont graczy oraz pozostałych aktywów gry;
– oszukiwania oraz innych nieuczciwych czynności;
– znieważania, grożenia, oczerniania;
– używania nieprzyzwoitego języka, również dorozumianego;
– floodowania, kłócenia się, spamowania, nieustannego używania wielkich liter (CAPS LOCKA);
– wyłudzania haseł oraz innych danych powiązanych z Kontami;
– namawiania pozostałych graczy do naruszania Zasad Gry;
– publikowania informacji prawnie zakazanych;
– publikowania linków do stron osób trzecich;
– przejawiania jakichkolwiek form dyskryminacji.

Zasady Gry
Wchodzisz do gry Tanki Online, w której osoby z całego świata cieszą się możliwością prowadzenia ogromnych maszyn wojennych i brania udziału w zaciętych bitwach! Gracze mogą walczyć samotnie lub dobierać się w drużyny, aby wspólnie z innymi maszerować po zwycięstwo. Mogą utrzymywać kontakty towarzyskie oraz szukać nowych znajomych.
Tanki Online jest łatwą do opanowania, wieloosobową grą akcji, sceną poważnych bitew oraz świetną siecią społecznościową.
Po ukończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje wirtualny czołg oraz 500 kryształów (waluta w grze). Wygrywając bitwy, Użytkownik pomnaża swoje punkty, otrzymuje nowe rangi i kryształy. Kryształów używa się do zakupu przydatnego wyposażenia, a także do zakupu lub ulepszenia wież, kadłubów lub farb.
Tanki Online to nie tylko ekscytująca gra. Tworzymy społeczność ludzi, których łączą te same zainteresowania. Promujemy wzajemny szacunek oraz uprzejmość, a zdecydowanie nie pochwalamy obelżywego języka albo naruszania praw Użytkowników. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczania możliwości komunikowania się użytkowników, obniżania ich punktów albo blokowania Kont, jeżeli Użytkownicy naruszają Zasady Gry.

Postanowienia ogólne
Zasady Gry stanowią integralną część Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (odtąd określanej mianem „Umowy” lub EULA) oraz pozostałych dokumentów i usług powiązanych z Grą. Umowa, Polityka Prywatności i Ciasteczek, a także pozostałe dokumenty publikowane w Grze i usługach Gry stanowią odpowiednio integralną częścią niniejszych Zasad Gry.
Jakiekolwiek terminy oraz pojęcia użyte w Zasadach Gry mają znaczenie przypisane im w Umowie.
Jakiekolwiek wykorzystanie Gry oraz jej Usług Internetowych, a także kliknięcie „Akceptuję” w trakcie procesu rejestracji potwierdza, że Użytkownik zapoznał się z Zasadami Gry oraz bezwarunkowo je akceptuje.
Zasady Gry są wiążące dla wszystkich Użytkowników.
Jeżeli nie zgadzasz się z dowolnym warunkiem niniejszych Zasad Gry, nie masz prawa do dalszego korzystania z Gry i jej usług, a także musisz opuścić tę Stronę.
Administracja – przedstawiciele firmy, którzy są odpowiedzialni za działanie Gry i jej usług oraz utrzymanie w nich porządku.
1. Zasady nadawania nazw (Nazw użytkownika)
Zabrania się tworzenia nazw (Nazw użytkownika), nazw klanów (tagów), a także sloganów, które:
1.1. Zawierają wulgaryzmy, obelgi/prowokacje do obelg (w formie całych słów, skrótów lub wyrażeń);
1.2. Zawierają elementy wskazujące na rasizm, faszyzm, obelżywość lub są nazwami wykorzystującymi tożsamość rasową, narodowościową lub religijną, lub prowokującymi nienawiść, nietolerancję, a także nieporozumienia etniczne;
1.3. Zawierają nawoływania do przemocy, terroryzmu, ekstremizmu albo zakłócania porządku publicznego;
1.4. Zawierają agitacje polityczne, propagandę lub nawoływania polityczne dowolnego rodzaju;
1.5. Są bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacjami politycznymi (osobami), w tym z tymi, które dopuściły się przestępstw politycznych, przestępstw przeciwko ludzkości, aktów terrorystycznych;
1.6. Oznaczają dyskryminację płciową, wiekową, religijną lub zawierają jakiekolwiek elementy tego typu;
1.7. Zawierają bezpośrednią lub pośrednią propagandę, nawołują do konsumpcji napojów alkoholowych lub zawierających alkohol, piwa, produktów tytoniowych i toksycznych, narkotyków, substancji psychotropowych albo odurzających, a także pierwowzorów powyższych substancji. Zabrania się również tworzenia nazw informujących o miejscach i metodach produkcji, nabywania, hodowli oraz wykorzystywania powyższych substancji;
1.8. Zawierają informacje dotyczące nawoływania do uczestnictwa w grach hazardowych, prostytucji, włóczęgostwie oraz żebraniu;
1.9. Zawierają informacje na temat metod popełniania samobójstwa, nakłaniania do samobójstwa, przemocy lub innych czynności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia;
1.10. Zawierają podburzanie do zachowania sprzecznego z prawem, przestępstwa, przemocy, okrucieństwa, spowodowania szkód przyczyniających się do zachowań zabronionych przez prawo;
1.11. Zawierają części nazw Użytkowników pracowników Administracji lub zawierają informacje pociągające za sobą błędne postrzeganie Użytkownika jak przedstawiciela Administracji;
1.12. Zawierają krytyczną ocenę Gry, Administratorów lub moderatorów;
1.13. Są bezpośrednio lub pośrednio związane ze współżyciem seksualnym, przemocą, pornografią, pedofilią lub jakąkolwiek inną formą przemocy seksualnej, dewiacji lub innych praktyk seksualnych;
1.14. Zawierają opis ciała oraz jego płciowych funkcji biologicznych;
1.15. Zawierają reklamy i linki;
1.16. Zawierają odniesienia do nieuczciwych kodów, stron lub zasobów, które naruszają prawa Administracji;
1.17. Składają się z niemożliwych do wymówienia, losowych zbitek literowych (nazwy zaśmiecające);
1.18. W całości lub części składają się z zarejestrowanych znaków firmowych chronionych przez prawo autorskie;
1.19. Zawierają pozostałe informacje zabronione przez niniejsze Zasady Gry, Umowę albo obowiązujące prawo.
1.20. Jeżeli nazwa Użytkownika nie spełnia powyższych wymagań, pozostałych wymagań określonych w Zasadach Gry, Umowie lub obowiązującym prawie, Administracja ma prawo, według własnego uznania:
– zażądać od Użytkownika, aby ten zmienił swoją nazwę na nazwę akceptowaną, a także zablokować Konto Użytkownika na czas potrzebny do zmiany nazwy Użytkownika;
– nieodwołalnie zablokować Konto Użytkownika.
1.21. Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy wydania lub zatwierdzenia dowolnej nazwy użytkownika użytkownikowi z dowolnego powodu, przed, w trakcie lub po czasie, w którym nazwa użytkownika została nadana lub zatwierdzona.
2. Czynności, których Użytkownicy Gry nie mogą się dopuszczać:
2.1. Działania, które doprowadzą (według uznania Administracji) do trwałego lub tymczasowego zablokowania Kont(a) Użytkownika:
2.1.1. Podejrzana lub nietypowa aktywność Użytkownika, w tym między innymi: wejście na to samo konto z różnych lokalizacji tego samego dnia, aktywność w grze powodująca duży wzrost walut w grze w krótkim czasie itp.;
2.1.2. Zastosowanie lub rozprowadzanie programów osób trzecich lub innych środków poprawy/zautomatyzowania możliwości w Grze (botów, oszustw), jak również programów, które mogą pogorszyć funkcjonowanie Gry albo urządzeń elektronicznych osób trzecich;
2.1.3. Wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu Gry oraz przekazywanie o nich informacji osobom trzecim, z wyłączeniem Administracji;
2.1.4. Bitwy pomiędzy kontami, których właścicielem jest ten sam Użytkownik;
2.1.5. Sabotaż — wszelkie działania lub zaniechania, których celem jest blokowanie drużyny Użytkownika, włączając w to tryby Capture the Flag, Team Deathmatch oraz Capture points, walka przeciw swojej drużynie (umyślny dobór złego wyposażenia, częste przerwy, bezczynność lub umyślnie niestosowanie się do wymogów mapy lub trybu gry, udawanie problemów z połączeniem internetowym), uszkadzanie/niszczenie czołgu sojusznika, walka po stronie drużyny przeciwnej (konspiracja);
2.1.6. Wykorzystywanie Gry i/lub usług Gry do nieuczciwych lub innych nielegalnych działań, w tym między innymi do oszukańczych operacji finansowych w grze, oszustw w trakcie transakcji, płatności, w tym wszelkich zwrotów, zabronionych transakcji; korzystania z wirtualnej własności, rankingów, osiągnięć i mienia Użytkownika w Grze (garażu, kryształów, statystyk gry) po zwrocie opłaty; używania wielu kont, botów, oprogramowania stron trzecich, błędów w celu uzyskania sztucznej przewagi w bitwach, wydarzeniach (konkursach i promocjach) organizowanych przez Administrację i firmę.
2.1.7. Oszustwo – uzyskanie waluty w Grze za pomocą nieuczciwych lub innych niedozwolonych środków; Administracja ostrzega Użytkownika, że poprzez takie działania może zostać on pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub innej odpowiedzialności;
2.1.8. Przeniesienie Konta lub pozostałych aktywów w Grze na osoby trzecie; publikacja wszelkich ofert sprzedaży, kupna lub przeniesienia Konta lub aktywów w Grze, zarówno bezpłatnie, jak i za kryształy lub prawdziwe pieniądze, a także nakłanianie do powyższych czynności.
2.1.9. Konspiracja – organizowanie bitew w celu zdobycia punktów doświadczenia i / lub kryształów z funduszy bitewnych, poprzez posiadanie nieaktywnych lub pomagających graczom kont w bitwie.
2.2. Działania, które spowodują (według uznania Administracji) stałe ograniczenie dostępu do Czatu i Forum Gry (zablokowanie):
2.2.1. Phishing — działania, których celem jest pozyskanie dostępu do poufnych danych Użytkowników takich, jak loginy i hasła;
2.2.2. Umieszczanie linków do zasobów osób trzecich ucharakteryzowanych na oficjalne zasoby Gry;
2.2.3. Umieszczanie linków do zasobów obiecujących darmowe kryształy, kryształy przekazane przez administrację lub wyjaśniających albo opisujących wykorzystanie błędów dotyczących kryształów itp.;
2.2.4. Umieszczanie linków do stron/hostingów zawierających oprogramowanie osób trzecich (oszustwa, programy, klientów itp.), rozpowszechnianie linków do stron zawierających oprogramowanie zmieniające funkcjonalność gry lub obiecujących przeprowadzenie takich działań;
2.2.5. Inne przypadki oszustwa, którego celem jest kradzież kont Użytkowników.
2.3. Działania, które spowodują (według uznania Administracji) tymczasowe ograniczenie dostępu do Czatu i Forum Gry na okres do 6 miesięcy (zablokowanie):
2.3.1. Dyskryminacja niedoświadczonych graczy (nowicjuszy): dezinformowanie, zastraszanie, wyśmiewanie;
2.3.2. Obrażanie, oczernianie (rozpowszechnienie mylnych informacji) innych Użytkowników, Administracji, moderatorów, pozostałych osób;
2.3.3. Wykonywanie wszelkich czynności mających negatywny wpływ na rozwój Gry i jej wizerunek;
2.3.4. Inne formy zachowania utrudniające swobodne granie, które zostaną uznane za takie przez Administrację.
2.3.5. Próby przejęcia hasła, pozostałych danych Konta lub danych osobowych innych Użytkowników, włączając w to wymuszenie za pomocą moralnych, fizycznych lub technicznych gróźb;
2.3.6. Ujawnienie hasła do swojego konta;
2.3.7. Rozpowszechnianie informacji osobowych o Użytkownikach lub osobach trzecich (o ile informacje te nie są publicznie dostępne);
2.3.8. Używanie ordynarnego lub obelżywego języka lub innych słów (fraz) niesklasyfikowanych jako ordynarny język, również w formie dorozumianej;
2.3.9. Publikacja informacji i materiałów o naturze seksualnej, erotycznej lub pornograficznej, obrazujących lub opisujących relacje seksualne lub dewiacyjne praktyki seksualne, a także umieszczanie linków do zasobów zawierających takie informacje;
2.3.10. Publikacja informacji lub symboli, które obrażają lub poniżają uczucia osób wierzących, powodują nienawiść, wrogość, rasową, narodową lub etniczną niezgodę, nietolerancję (włączając w to obelgi, nadawanie nazw na podstawie cech rasowych, narodowych, etnicznych lub religijnych), a także prowokują interlokutora do popełnienia powyższych wykroczeń;
2.3.11. Propagowanie lub demonstrowanie nazistowskich symboli, skrótów, określeń lub imion i nazwisk nazistowskich aktywistów;
2.3.12. Publikacja informacji, w których można się dopatrzyć nawoływania do przemocy, wojny, terroryzmu, obalenia władzy, działań ekstremistycznych lub zakłócających porządek publiczny;
2.3.13. Publikacja informacji na temat organizacji politycznych (przywódców politycznych), które popełniły przestępstwa polityczne lub przestępstwa przeciwko ludzkości, akty terroryzmu lub w jakikolwiek inny sposób naruszyły międzynarodowe prawa;
2.3.14. Wszelka forma dyskryminacji płciowej, wiekowej, religijnej lub zawierającej jakiekolwiek elementy tejże;
2.3.15. Publikacja informacji omawiających metody popełnienia samobójstwa, nawołujących do samobójstwa, przemocy lub innych czynności zagrażających życiu lub zdrowiu, a także informacji opisujących niebezpieczne techniki walki, wyczyny kaskaderskie, metody produkcji broni oraz modyfikacji ciała;
2.3.16. Publikacja informacji opisujących niezgodne z prawem lub antyspołeczne zachowanie, przestępstwa, przemoc, okaleczenie, psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad ludźmi lub zwierzętami, niszczenie cudzej własności lub informacji nawołujących do powyższych czynności, lub je usprawiedliwiających;
2.3.17. Publikacja informacji powodujących strach, przerażenie lub panikę u dzieci, włączając w to zdjęcia lub opisy śmierci, chorób, samobójstw, wypadków, nagłych wypadków, katastrof oraz ich konsekwencji, a także pozostałych informacji mogących wpływać niekorzystnie na zdrowie lub rozwój nieletnich;
2.3.18. Publikacja informacji zawierających bezpośrednią lub pośrednią propagandę, nawołujących do konsumpcji napojów alkoholowych lub zawierających alkohol, piwa, produktów tytoniowych i toksycznych, narkotyków, substancji psychotropowych albo odurzających, a także pierwowzorów powyższych substancji. Zabrania się również publikacji informacji o miejscach i metodach produkcji, nabywania, hodowli oraz wykorzystywania powyższych substancji;
2.3.19. Publikacja informacji zachęcających do gier hazardowych, prostytucji, włóczęgostwa lub żebractwa;
2.3.20. Wszelkie wykorzystanie własności intelektualnej (oprogramowania, sztuki, materiałów wideo oraz pozostałych obiektów własności intelektualnej, a także ich części, znaków handlowych itp.) lub innych materiałów bez pozyskania zgody właściciela praw; umieszczanie linków z nielegalną zawartością; usunięcie lub zmiana informacji dotyczących praw autorskich, w szczególności odnośników do właścicieli praw, autorów lub innego rodzaju potwierdzenia praw autorskich;
2.3.21. Publikacja informacji mogących spowodować szkody/straty Użytkowników lub Administracji;
2.3.22. Podawanie fałszywych lub zmyślonych informacji, dokumentów lub dowodów. Administracja ostrzega Użytkowników o skutkach prawnych oraz pozostałych skutkach takich działań;
2.3.23. Tworzenie tematów albo wiadomości na Czacie Gry albo Forum, które są uznawane za kłótnie internetowe („kłócenie się dla samego kłócenia”, wymiana wiadomości będąca wojną na słowa, która często nie jest związana z pierwotną przyczyną sporu);
2.3.24. Tworzenie tematów albo wiadomości na Czacie Gry lub Forum, które są próbą prowokacji innych Użytkowników, Administracji, moderatorów, a także zakłócenia komunikacji na Forum lub czacie Gry;
2.4. Działania, które spowodują (według uznania Administracji) tymczasowe ograniczenie dostępu do Czatu i Forum Gry na okres do 24 godzin (zablokowanie) lub wystosowanie oficjalnego ostrzeżenia:
2.4.1. Wszelkie próby przedstawiania siebie jako byłego lub obecnego pracownika Administracji lub asystenta projektu (moderatora, konsultanta itp.), włączając w to wysyłanie wiadomości w imieniu Administracji lub moderatorów;
2.4.2. Żebranie w każdej formie, włączając w to prośby o przekazanie funduszy, aktywów Gry lub kryształów;
2.4.3. Publikacja informacji zaprzeczających wydarzeniom historycznym;
2.4.4. Publikacja informacji zawierających polityczną agitację, reklamę lub propagandę przedwyborczą dowolnego rodzaju;
2.4.5. Dyskusja nad sprawami politycznymi dnia dzisiejszego, która może w jakikolwiek sposób wywołać konflikt;
2.4.6. Wszelkie groźby odnoszące się do Użytkowników, Administracji lub osób trzecich;
2.4.7. Publikacja informacji o nieletnim, który ucierpiał wskutek czynności sprzecznych z prawem (zaniedbań);
2.4.8. Publikacja wszelkich materiałów reklamowych lub podobnych informacji bez zgody Administracji;
2.4.9. Niekonstruktywna krytyka Gry albo jej autorów, Właściciela;
2.4.10. Popełnienie lub nawoływanie (prowokacja) do działań (zaniechań) zabronionych przez poniższe Zasady Gry, Umowę albo stosowne prawo.
2.4.11. Rozpoczynanie tematów albo tworzenie wiadomości na czacie gry Forum, które:
2.4.11.1. Powielają istniejące tematy lub wiadomości, a także tematy niedawno dyskutowane albo odpowiedzi na takie tematy, które są dostępne w sekcji informacyjnej (Zasady Gry, FAQ, Plany itp.).
2.4.11.2. Nie odpowiadają tematowi danej sekcji/kategorii;
2.4.11.3. Zawierają słowa pisane z włączonym caps lockiem lub dużo wielkich liter w tytule albo zawartości tematu lub wiadomości;
2.4.11.4. W tytule albo opisie tematu lub wiadomości zawierają nieistotne lub powtarzające się symbole, znaki, emotikony, linki polecające, kody, informacje utrudniające zrozumienie tematu lub sekcji, a także nie mają żadnego znaczenia (Zaśmiecanie), na przykład == – Mój temat – ==;
2.4.11.5. Zawierają tekst pisany czcionką większą niż 24;
2.4.11.6. Brakuje w nich informacji i nie odnoszą się do istoty tytułu lub opisu w temacie;
2.4.11.7. Cytują zbyt duże części poprzednich wiadomości albo obrazy bez uzasadnionej potrzeby (nadmierne cytowanie);
2.4.11.8. W dalszym ciągu odnoszą się do tematów zamkniętych lub skasowanych przez Administrację (necroposting);
2.4.11.9. Mają naturę osobistej prośby do uczestników Forum. Do osobistej komunikacji prosimy używać Wiadomości Prywatnych. Prywatne dyskusje są dopuszczalne równolegle z procesem rozwiązywania problemów.
2.4.11.10. Zawierają spam, czyli rozsyłają informacje niepożądane przez adresata, na których otrzymywanie nie wyraził on zgody;
2.4.11.11. Zawierają inne informacje, które są zabronione przez niniejsze Zasady Gry, Umowę i / lub obowiązujące prawo.
3. Nakładanie ograniczeń na Użytkownika
3.1. Jeżeli Użytkownik naruszy niniejsze Zasady Gry, Administracja będzie upoważniona do nałożenia na niego ograniczeń określonych w odpowiedniej sekcji Zasad Gry. Wymienione ograniczenia nie są jedynymi potencjalnymi karami. Administracja zastrzega sobie prawo do nałożenia innych ograniczeń według własnego uznania, w tym stałego zablokowania Konta, częściowego lub całkowitego pozbawienia Użytkownika jego wirtualnej własności, punktów, osiągnięć i mienia w Grze (hangaru, kryształów, statystyk w Grze).
3.2. Wybierając rodzaj ograniczenia, Administracja bierze pod uwagę rodzaj i liczbę naruszeń, a także poprzednie naruszenia niniejszych Zasad Gry przez Użytkownika.
3.3. Administracja może według własnego uznania i bez powiadomienia usunąć wszelkie informacje lub wiadomości; usunąć/przenieść temat stworzony w niewłaściwej sekcji Forum.
3.4. Administracja według własnego uznania nakłada jedną lub kilka kar na danego Użytkownika lub daje mu ostrzeżenie.
3.5. Naruszenie niniejszych Zasad Gry oznacza, że Użytkownik może zostać natychmiastowo, bez uprzedniego powiadomienia, pozbawiony świadczenia usług związanych z Grą lub też świadczenie tychże może zostać ograniczone w całości bądź części.
3.6. Jeżeli Użytkownik kilkukrotnie lub w sposób zintegrowany narusza Zasady Gry, Administracja może według własnego uznania powtórnie nałożyć ograniczenia na tego Użytkownika.
3.7. Jako że nie zawsze możliwe jest precyzyjne ustalenie danego naruszenia Zasad Gry, Administracja zachowuje sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji.
3.8. Ograniczenia te mogą zostać nałożone na każde Konto Użytkownika, które narusza niniejsze Zasady Gry.
3.9. Prywatne wiadomości służą prywatnej komunikacji Użytkowników w grze i na Forum. Administracja analizuje zgłoszenia dotyczące naruszenia Zasad Gry, lecz nie będzie wszczynać dochodzeń w sprawach zgłoszeń dotyczących wiadomości prywatnych, za wyjątkiem spraw dotyczących naruszenia Zasad Gry w wiadomościach prywatnych członków lub pomocników Administracji. Użytkownik może zablokować otrzymywanie wiadomości prywatnych od drugiego użytkownika poprzez dodanie tegoż do swojej Czarnej Listy we właściwej sekcji profilu Użytkownika na forum.
3.10. Administracja nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za żadną stratę lub szkodę, pośrednią lub bezpośrednią, którą Użytkownik lub osoba trzecia może ponieść wskutek wykorzystywania przez Użytkownika lub osobę trzecią Strony Internetowej, Gry albo Usług Internetowych, włączając w to, między innymi, straty spowodowane niemożnością korzystania z Gry lub Usług Internetowych lub spowodowane nałożeniem przez Administrację ograniczeń na Użytkownika, bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z działalności osoby trzeciej, w tym innych użytkowników Gry, brak dostępu do Internetu, kradzież, zniszczenie Materiałów, utratę informacji dotyczących Konta Użytkownika oraz za żadną szkodę na honorze, godności czy reputacji biznesowej Użytkownika wynikającą z tytułu użytkowania Gry.
3.11. Użytkownik uzyskuje dostęp do Czatów i Forum Gry tylko po pomyślnym sprawdzeniu parametrów aktywności w grze na koncie Użytkownika. Oznacza to, że tylko aktywne konta w grze mają dostęp do tworzenia nowych wiadomości na czacie Gry. Aby spełnić wymagania dotyczące aktywności w grze, na koncie powinna być pewna ustalona liczba ukończonych bitew matchmakingowych.
4. Pomocnicy Administracji
4.1. Administracja wybiera swoich pomocników spośród Użytkowników.
4.2. Pomocnik Administracji to osoba działająca w imieniu i interesie Administracji. Pomocnicy Administracji pilnują porządku w Grze i usługach związanych z Grą, na Forum i czacie Gry, na oficjalnych stronach mediów społecznościowych oraz na kontach Gry.
4.3. Pomocnik Administracji jest uczciwy i obiektywny w podejmowanych decyzjach, a także stosuje się do postanowień niniejszych Zasad Gry i Umowy. Moderator jest także uprzejmy w stosunku do Użytkowników, wykonuje swoje obowiązki sprawnie i regularnie. Działalność Pomocników Administracji jest określana i regulowana przez wewnętrzne wytyczne.
4.4. Zabrania się publicznego debatowania nad działaniami Administracji oraz jej Pomocników na Forach Gry, jej Czatach oraz w jej oficjalnych grupach mediów społecznościowych. Wszelkie skargi na pracę Pomocników powinny być wysyłane administratorowi danej grupy pomocników;
4.5. Działalność Pomocników Administracji jest działalnością społeczną. Użytkownik nie ma prawa nakłaniać Pomocnika do nakładania ograniczeń.
5. Skargi i prośby
5.1. Użytkownik ma prawo zgłaszać naruszenia Zasad Gry poprzez utworzenie nowego tematu na forum w dziale Naruszenia. Konieczne jest jasne określenie charakteru naruszenia w nowym temacie i dołączenie filmu, który wyraźnie pokazuje naruszenie. Zgłoszenia naruszeń czatu nie są akceptowane.
5.2. Użytkownik może wysyłać pytania, komentarze lub skargi dotyczące niniejszych Zasad Gry na adres help@tankionline.com. Administracja postara się rozpatrzyć wiadomości takiego typu w jak najkrótszym czasie.
5.3. Wysyłając skargę, Użytkownik winien w sposób szczegółowy i zrozumiały opisać daną sytuację, a także załączyć dowody w postaci zrzutów ekranu itp. Skargi dotyczące bezpodstawnych ograniczeń rozpatruje się wyłącznie w celu wewnętrznej oceny pracy Administracji i moderatora. Decyzje o nałożeniu ograniczeń nie podlegają rewizji.
5.4. Administracja jest upoważniona do przechowywania wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem (w tym także zgłoszeń o problemach z Grą lub usługami z nią związanymi).
6. Pozostałe postanowienia
6.1. Administracja kieruje Grą oraz według własnego uznania stosuje niniejsze Zasady Gry, jednakże bierze również pod uwagę opinię społeczności graczy.
6.2. Niniejsze Zasady Gry mogą zostać zmienione przez Administrację bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzania zmian w niniejszych Zasadach Gry przynajmniej co siedem dni (tj. co tydzień). Jeżeli Użytkownik nie przeprowadził takiej kontroli w określonym czasie i w dalszym ciągu korzysta z Gry, to uważa się, że przeczytał i zaakceptował zmienioną wersję niniejszych Zasad Gry.
6.3. Administracja prowadzi politykę „zero tolerancji” wobec oszustw. Jeżeli, według Administracji, Użytkownik oszukał lub próbował oszukać Administrację lub innego Użytkownika, przekazywał nieprawdziwe lub zmyślone informacje, dokumenty, dowody lub w inny sposób naruszył obowiązujące prawo, Administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta takiego Użytkownika i przekazania tychże informacji, według własnego uznania (wraz z danymi osobowymi Użytkownika), dowolnej osobie trzeciej albo organom ścigania, jeżeli będzie to zdaniem Administracji konieczne.
6.4. Administracja może wprowadzić kolejne postanowienia i ograniczenia w Zasadach Cybersportu, zasadach zawodów, turniejów oraz mistrzostw. Niniejsze Zasady Gry stanowią jednocześnie integralną część pozostałych zasad przyjętych przez Administrację.
6.5. Forum, czaty gier i inne usługi społeczności graczy oferowane do komunikacji są przeznaczone do komunikacji i wymiany doświadczeń związanych z grami między Użytkownikami. Ponieważ takie komunikaty nie są usługami łączności elektronicznej (z prawnego punktu widzenia), wiadomości wysyłane w ten sposób nie są uważane za prywatne ani poufne. Aby stworzyć przyjemną atmosferę, a także zapewnić bezpieczeństwo i legalność komunikacji wszystkim Użytkownikom, zastrzegamy sobie prawo do zapisywania i przeglądania zarówno wiadomości wychodzących, jak i przychodzących (a także innych wiadomości) w czatach gry.
6.6. Wiadomości wysyłane w Czatach Gry są dostępne tylko w trybie czasu rzeczywistego i nie są dostępne dla Użytkowników po zniknięciu z ekranu.
6.7. Administracja zastrzega sobie prawo do:
6.7.1. Zapisywania wiadomości wysyłanych w Czatach Gry lub innych informacji, które Użytkownik otrzymuje lub wysyła za pośrednictwem usług gier lub samej Gry, oraz
6.7.2. Sprawdzania wyżej wymienionych wiadomości na Czacie w Grze lub innych wiadomości pod kątem możliwego naruszenia obowiązujących przepisów i / lub Umowy. Administracja zobowiązuje się do wykorzystywania takich informacji otrzymanych z wiadomości Czatu Gry t lub innych wiadomości wyłącznie w celu wykrycia naruszeń i podjęcia odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszenia.
6.7.3. Przechowywanie kopii zapasowych lub materiałów opublikowanych w Grze jest prawem, ale nie obowiązkiem Administracji. Administracja zastrzega sobie prawo do ustalenia ograniczenia maksymalnej indywidualnej pojemności pamięci dla dowolnego Użytkownika.
6.8. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania, przenoszenia lub edytowania (według własnego uznania) wszelkich informacji, które uzna za obraźliwe lub naruszające obowiązujące prawa, przepisy i / lub Zasady gry. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich informacji umieszczonych przez niego w Grze. Odmowa Administracji usunięcia pewnych informacji nie powinna w żadnym wypadku być interpretowana jako zatwierdzenie lub akceptacja Administracji.
6.9. Administracja nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za możliwy dostęp osoby trzeciej do Konta i nie powinna być uważana za odpowiedzialną za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku nielegalnego użycia Loginu i Hasła Użytkownika przez osobę trzecią, nieuprawnionego dostępu do Loginu i Hasła i / lub dla każdej transakcji, dla której Login i Hasło Użytkownika zostały poprawnie zarejestrowane (wprowadzone).
6.10. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli Użytkownik zapomni lub zgubi Hasło Użytkownika. Firma w żadnym wypadku nie powinna być odpowiedzialna za bezpieczeństwo Loginu i Hasła Użytkownika.
6.11. Użytkownik ma prawo poprosić Administrację o zablokowanie Konta Użytkownika, wysyłając wiadomość e-mail na adres help@tankionline.com.
6.12. W przypadku, gdy Użytkownik nie wejdzie do gry jednorazowo przez 6 (sześć) miesięcy, Administracja ma prawo zablokować Konto Użytkownika.
6.13. Administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta w dowolnym momencie według uznania Administracji lub jeśli Użytkownik naruszy Umowę, Zasady gry lub inne przepisy.