Tanki Fund
Tanki Fund!

Regulamin ogólny promocji i konkursów

Data wejścia w życie: dnia 8 lutego 2021 roku

Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa ogólne warunki, na których podstawie firma APL Publishing Ltd (dalej zwana Organizatorem) przeprowadzi promocje i konkursy pod znakami towarowymi „Танки Онлайн”, „Tanki Online”.

Zasady mają zastosowanie do wszystkich promocji i  Wydarzeń, o ile warunki zapowiedzianych promocji i konkursów nie stanowią inaczej.

 1. Pojęcia
Wydarzenia Promocje i Konkursy przeprowadzone przez Organizatora.

Wydarzenia nie są loteriami ani innymi grami, które wiążą się z pewnym ryzykiem.

Promocja Wydarzenie prowadzone przez Organizatora w celu promocji świadczonych usług i znaków towarowych „Танки Онлайн”, „Tanki Online”. O ile Regulamin poszczególnej Promocji nie stanowi inaczej, warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup Usług Organizatora. Nagroda jest przyznawana wszystkim Uczestnikom, którzy spełnili warunki promocji.
Konkurs Wydarzenie, które odbywa się w celu osiągnięcia celów użyteczności publicznej, w szczególności:

●      rozwoju umiejętności twórczych Uczestników;

●      stymulowania aktywności edukacyjno-poznawczej Uczestników w dziedzinie sportu elektronicznego;

Nagroda przyznawana jest za najlepsze wykonanie zadania konkursowego lub osiągnięcie innych wybitnych wyników.

Organizator APL Publishing Ltd, spółki zarejestrowanej pod numerem rejestrowym C 85285 z siedzibą 157, Archbishop Street Valletta, VLT1440, Malta
Uczestnik Użytkownik gry, który dokonał czynności przewidzianych w niniejszym Regulaminie i zapowiedzi Wydarzenia
Zdobywca Nagrody (Osoba Nagrodzona) Uczestnik, któremu przyznano nagrodę
Gra Interaktywna gra online dla wielu graczy „Tanki Online”, w tym jej elementy, zarówno osobno, jak i łącznie, aplikacje, waluta wirtualna, tematy, przedmioty w grze, bohaterowie, historie, zdania, obrazy, dźwięki, animacje, efekty audiowizualne, strony internetowe, Oprogramowanie, czaty, forum, Tanki Online Wiki, Tanki Online News, oficjalne konta Gry w serwisach społecznościowych, całokształt zasobów i materiałów, łącznie z zasobami zamieszczonymi w witrynie albo na platformach innych firm, w tym na platformach dystrybucyjnych Apple Appstore i Google PlayTM, zamieszczony na stronie internetowej https://tankionline.com/
Strona Internetowa Gra, całokształt Materiałów i zasobów sieci Web, zamieszczonych w domenie http://tankionline.com, na jej poddomenach o adresach /en/, /de/, /pl/, /br/, /es/ oraz na serwerach gry o adresach, które rozpoczynają się jako /battle-en, /battle-de, /battle-pl, a także na innych stronach internetowych, które z nią związane i dostępne za pośrednictwem linków lub innych ścieżek dostępu, a także na serwisach dostępnych za pośrednictwem takich stron, które zostały oficjalnie uznane przez Właściciela Praw Autorskich lub Firmę
Oficjalna strona w serwisach społecznościowych Strona w sieci społecznościowej znajdująca się pod jednym z następujących adresów:

Grupa na Facebooku: https://www.facebook.com/tankionlinePL/

Kanał na YouTube:       https://www.youtube.com/c/TankiOnlinePL

Instagram: https://www.instagram.com/tankionlinepl/

Zapowiedź Wydarzenia Całokształt warunków poszczególnego Wydarzenia opublikowany na Stronie Internetowej/Oficjalnych Stronach w serwisach społecznościowych

Dla celów niniejszego Regulaminu wykorzystywane są również definicje z sekcji 3 Umowy Licencyjnej Gry [https://tankionline.com/pl/eula/].

 1. Warunki Ogólne Organizacji Wydarzeń

2.1. Decyzja o uczestnictwie w każdym wydarzeniu jest dobrowolna i podejmowana przez każdego uczestnika według własnego uznania.

Organizator we własnym zakresie określa warunki Wydarzenia, w tym:

 • wymagania stawiane Uczestnikom. O ile nie stanowią inaczej warunki w Zapowiedzi Wydarzenia, w Wydarzeniu mogą brać udział zarejestrowani użytkownicy Gry;
 • działania, które powinien wykonać Uczestnik;
 • kryteria oceny;
 • terminy trwania Wydarzenia (z możliwością ich przedłużenia z inicjatywy Organizatora);
 • nagrody przyznawane wybranym Uczestnikom Wydarzenia.

2.2. Warunki Wydarzenia mogą być określone:

 • w Zapowiedzi Wydarzenia zamieszczonej w odpowiedniej sekcji Strony Internetowej;
 • na jednej z Oficjalnych Stron w serwisach społecznościowych.

2.3. Przed uczestnictwem w każdym Wydarzeniu Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania z aktualną wersją Regulaminu pod adresem: [https://tankionline.com/pl/regulamin-ogolny-promocji-konkursow/]. W przypadku gdy nie akceptuje postanowień nowej wersji Regulaminu, Uczestnik zobowiązuje się nie brać udziału w Wydarzeniu.

2.4. Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i warunki poszczególnego Wydarzenia w chwili pierwszego aktywnego działania wskazanego jako warunek udziału w Wydarzeniu.

2.5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy techniczne Uczestników związane z jakością oprogramowania, urządzeń komputerowych, połączeń internetowych i inne, za problemy techniczne i dostępność Oficjalnych serwisów społecznościowych, Strony Internetowej lub za awarie spowodowane nieautoryzowaną ingerencją osób trzecich.

2.6. Uczestnik wyraża zgodę na to, że Organizator nie zwróci Uczestnikowi kosztów związanych z udziałem w Wydarzeniu.

 1. Ogólne Warunki wyłonienia Osób Nagrodzonych

3.1. Wyłonienie Osób Nagrodzonych odbywa się zgodnie z warunkami poszczególnej Zapowiedzi Wydarzenia. Jednocześnie w każdym przypadku nagroda może być przyznana tylko takim osobom, które spełniły wszystkie warunki uczestnictwa w Wydarzeniu określone w niniejszym Regulaminie i Zapowiedzi odpowiedniego Wydarzenia.

3.2. Organizator może skorzystać z losowania nagród, aby wyłonić Osoby Nagrodzone. Losowanie nagród może być przeprowadzone za pomocą generatora liczb losowych, w szczególności random.org. W przypadku gdy istnieje możliwość techniczna, Organizator wykonuje filmowanie procesu losowania, które jest ostatecznym dowodem na wyniki Wydarzenia i nie może zostać zakwestionowane.

3.3. Organizator może użyć następujących kryteriów oceny prac twórczych, aby wyłonić Osoby Nagrodzone:

 • zgodność treści Pracy Twórczej z podaną tematyką;
 • kompletność i obrazowość objaśnienia tematu;
 • osobowość twórcza;
 • oryginalność pomysłu, innowacyjność, kreatywność;
 • wyrazistość stosowanych metod.

3.4. O miejscu i czasie ogłoszenia wyników Uczestnicy będą poinformowani w Zapowiedzi Wydarzenia.

3.5. Organizator publikuje wyniki Wydarzenia, korzystając z jednego z następujących zasobów:

 • na Oficjalnej Stronie w serwisie społecznościowym;
 • w odpowiedniej sekcji Strony Internetowej.

3.6. Terminy publikacji wyników Wydarzenia w każdym przypadku nie przekraczają 15 (piętnastu) dni kalendarzowych od daty jego zakończenia.

 1. Ogólne warunki wydawania nagród

4.1. Osoby Nagrodzone zobowiązują się do przekazania za pośrednictwem poczty elektronicznej help@tankionline.com  Organizatorowi w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia Zdobywców Nagród dane kontaktowe w celu przekazania nagrody, a jeśli Zdobywca Nagrody jest niepełnoletni, również zgodę w formie zeskanowanej podpisanej przez rodzica lub przedstawiciela(-i) ustawowego(-ych), na udział w Wydarzeniu i przetwarzanie danych osobowych Osoby Nagrodzonej;

4.2. Organizator jest uprawniony do sprecyzowania informacji kontaktowych ze Zdobywcą Nagrody, a Zdobywca Nagrody jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia wysłania żądania.

4.3. Wszelkie dane osobowe, w tym, bez ograniczeń, imię, wiek, adres (w tym kod pocztowy), numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej Uczestnika („Dane Osobowe”) będą wykorzystywane (i) w związku z Wydarzeniem, w którym bierze udział taki Uczestnik, (ii) w jakimkolwiek celu, na który Uczestnik wyraził zgodę uczestnicząc w Wydarzeniu, (iii) w sposób określony w niniejszym Postanowieniu. Dane osobowe nie będą ujawnione żadnemu podmiotowi trzeciemu, chyba że jest to konieczne do wręczenia Nagrody, a także w przypadku gdy takie ujawnienie jest wymagane przez prawo.

4.4. Organizator może wydawać następujące rodzaje nagród:

Rodzaj nagrody Procedura wydania nagrody
Nagrody materialne (w tym artykuły papiernicze, T-shirty, telefony, tablety) Nagroda będzie wysłana na adres pocztowy Osoby Nagrodzonej. Organizator zobowiązuje się do wysłania w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia opublikowania wyników. Z chwilą wysłania nagrody obowiązek wydania nagrody przez Organizatora jest uznawany za spełniony.
Zasób w grze (są to (i) Tankoinsy; (ii) wirtualne przedmioty w grze; (iii) Subskrypcja) ●       Zasoby w grze naliczane są na konto Zdobywcy Nagrody w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty opublikowania wyników.

●       Jeśli zwycięzca otrzyma konto premium jako nagrodę, będzie ono obowiązywało od chwili jego naliczenia.

4.5. Poszczególny wykaz nagród jest określony w Zapowiedzi Wydarzenia. Nagroda może różnić się od tej prezentowanej w Zapowiedzi Wydarzenia (w zależności od koloru i innych cech).

4.6. Jeśli z powodu jakichkolwiek okoliczności Organizator nie może dostarczyć którejkolwiek ze wskazanych nagród, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innej nagrody o wartości równej poprzedniej lub droższej. Wszystkie nagrody, z wyjątkiem zasobów w grze wykorzystywanych wyłącznie w Grze, podlegają dodatkowym zasadom i warunkom producenta, dostawcy lub partnera Wydarzenia, które nie stanowią gwarancji Organizatora.

4.7. Zdobywcy Nagród zgadzają się, że Organizator, pracownicy Organizatora, a także partnerzy i osoby dostarczające nagrody, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Osobę Nagrodzoną nagrody przyznanej w ramach Wydarzenia i wysłanej zgodnie z danymi podanymi przez takiego Uczestnika. Późniejsze wykorzystanie nagród tkwi wyłącznie w obszarze odpowiedzialności Zdobywców Nagród. Otrzymanie nagród wynika z przestrzegania przez Zdobywców Nagród wszelkich odpowiednich przepisów prawa, norm i stosownych postanowień oraz niniejszego Regulaminu i postanowień Zapowiedzi Wydarzenia.

4.8. W przypadkach przewidzianych prawem osoby uznane za Zdobywców Nagród zobowiązane są do uiszczenia wszystkich podatków i innych istniejących obowiązkowych płatności związanych z otrzymaniem nagrody samodzielnie.

4.9. Wypłaty ekwiwalentu pieniężnego wartości naturalnej części nagrody zamiast jej wydawania w naturze nie dokonuje się.

4.10. Po spełnieniu warunków i terminów określonych w niniejszym Regulaminie i Zapowiedzi Wydarzenia Organizator po ogłoszeniu wyników Wydarzenia wręcza nagrody.

4.11. Obowiązek przekazania nagrody przez Organizatora uznaje się za spełniony w chwili przekazania nagrody do firmy kurierskiej lub dostawczej. W przypadku gdy nagrody wysłane przez Organizatora zostaną utracone lub uszkodzone z winy firmy kurierskiej lub dostawczej, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie wysłanych nagród. Na uzasadnione żądanie Zdobywcy Nagrody, którego nagroda nie została dostarczona lub została uszkodzona podczas dostawy, Organizator w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych rozpatrzy otrzymane żądanie i podejmie decyzję o naliczeniu lub nienaliczeniu ekwiwalentu nagrody w grze. Wysokość ekwiwalentu nagrody będzie ustalona przez Organizatora w każdym poszczególnym przypadku. Decyzja Organizatora nie podlega odwołaniu.

4.12. W przypadku niespełnienia warunków niniejszego Regulaminu i Zapowiedzi Wydarzenia Organizator traktuje takie zachowanie Zwycięzcy jako odmowę otrzymania nagrody. W przypadku rezygnacji z Nagrody pozostała część puli nagród nie będzie ponownie losowana.

 1. Dane osobowe Uczestników

5.1. Biorąc udział w Wydarzeniu (punkt 2.4 Regulaminu), Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z warunkami Polityki Prywatności i wykorzystywania plików cookies.

W szczególności Uczestnik wyraża zgodę:

 • na zamieszczenie podczas publikowania wyników Wydarzenia swojego pseudonimu, w tym wskazanego na koncie użytkownika na Stronie Internetowej, na kontach w serwisach społecznościowych;
 • na przekazanie nazwiska, imienia, imienia odojcowskiego i danych kontaktowych (adres poczty elektronicznej, numer telefonu) na rzecz partnerów, jeśli jest to konieczne dla celów wręczenia Nagrody.

5.2. Jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych we wskazanych celach, musi wysłać list na adres privacy@tankionline.com. W liście powinny być podane dane osobowe i wykaz celów, w odniesieniu do których Uczestnik nie zgadza się na przetwarzanie. W przypadku braku prawa do przetwarzania danych osobowych Uczestnika Organizacja ma prawo w trybie jednostronnym, bez żadnych sankcji, do odmowy spełnienia swoich obowiązków związanych z wydaniem nagrody.

Ważne: Organizator informuje Uczestnika, że w przypadku braku prawa do przetwarzania danych osobowych NIE MA możliwości wydania nagrody.

 1. Przeniesienie praw własności intelektualnej

6.1. Uczestnik Wydarzenia zgadza się, że biorąc udział w Konkursie i zamieszczając Prace Konkursowe, przekazuje Organizatorowi prawa do korzystania z zamieszczonych przez Uczestnika postów, filmów wideo, zdjęć, tekstów i innych form Prac Konkursowych w ramach udziału w Konkursie, Organizatorowi w całości, na czas nieokreślony i nieograniczony obszar użytkowania, z prawem do przekazania tych praw na rzecz osób trzecich, z chwilą zamieszczenia Prac Konkursowych w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, bez wypłaty żadnego wynagrodzenia, a także zezwolenie na korzystanie z Prac Konkursowych w celach reklamowych bezterminowo, bez dalszej rekompensaty i konieczności żądania zgody w przyszłości.

6.2. Każdy uczestnik zapewnia, że jest autorem (współautorem) Prac Konkursowych i/lub ich prawnym posiadaczem praw, nie narusza praw uczestnika ani żadnych praw osób trzecich (w tym praw autorskich oraz innych praw, jak również praw do środków indywidualizacji). W przypadku stwierdzenia faktów naruszenia praw osób trzecich uczestnik w pełni przyjmuje na siebie odpowiedzialność związaną z takim naruszeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w przypadku złożenia roszczeń osób trzecich do Organizatora naprawia wyrządzoną szkodę i rekompensuje poniesione straty.

6.3. Zamieszczając Prace Konkursowe, Uczestnik wyraża w ten sposób zgodę na to, że zostaną one przekazane do publicznej wiadomości i udostępnione nieograniczonemu kręgowi osób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Wydarzenia i innych platformach informacyjnych Organizatora.

6.4. Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone, nie będą zwracane Uczestnikom.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami niniejszego Regulaminu a postanowieniami Zapowiedzi Wydarzenia te ostatnie będą miały pierwszeństwo i będą miały znaczenie rozstrzygające.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego podejmowania decyzji we wszystkich kwestiach związanych z Wydarzeniem i rozstrzygania sporów według własnego uznania.  Organizacja jest uprawniona do jednostronnego wprowadzania zmian i uzupełnień w Regulaminie. Zmiany te wchodzą w życie z chwilą opublikowania nowej wersji Regulaminu.

7.3. Organizator ma prawo podjąć decyzję o odmowie wręczenia Uczestnikowi nagrody w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika warunków i ograniczeń określonych w niniejszym Regulaminie oraz Zapowiedzi Wydarzenia; Tak, Organizator jest uprawniony bez uprzedniego zawiadomienia odsunąć Uczestnika od udziału w Wydarzeniu w następujących przypadkach (lista nie jest wyczerpująca):

7.3.1. podejrzenia, że są wykorzystane, i wykorzystanie dowolnych zautomatyzowanych systemów do wzięcia udziału w Konkursie;

7.3.2. korzystanie z wielu kont przez tego samego Uczestnika;

7.3.3. publikowanie komentarzy zawierających zniewagę, prowokację, zwroty jednosylabowe i zdania pozbawione treści, powtarzające się zwroty, spam i reklamy, negatywny opis marki i / lub produktów, naruszenia norm moralnych i etycznych (według uznania Organizatora).

7.4. W przypadku kwestii związanych z przeprowadzeniem  Wydarzenia Uczestnik może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej: help@tankionline.com.

7.5. Roszczenia Uczestników związane z uczestnictwem w wydarzeniu są przyjmowane przez Organizatora do rozpatrzenia w ciągu piętnastu (15) dni od dnia ogłoszenia wyników.

7.6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie w wykonaniu lub częściowe bądź całkowite niewykonanie zobowiązań wobec Uczestników i / lub ich rodzica(-ów) / przedstawiciela(-i) ustawowego(-ych) zgodnie z niniejszym Regulaminem, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie są skutkiem okoliczności poza kontrolą Organizatora.