Mróz HD!

Polityka prywatności i pliki cookies

Polityka prywatności i pliki cookies
1. Wprowadzenie i Zakres
Tanki Online Europe Ltd., 60/2, Melita Street, Valletta VLT 1122, Malta (zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”), właściciel wyłącznych praw do niniejszej Gry, szanuje prawo Użytkowników do poufności Informacji Osobowych. Spółka rozumie znaczenie ochrony informacji otrzymanych od użytkowników. Spółka akceptuje niniejszą Politykę Prywatności oraz plików Cookies (zwaną dalej ”Polityka”) w celu informowania Użytkowników o zbieraniu i wykorzystywaniu ich Informacji Osobowych.
Polityka ta określa warunki, procedury i cele zbierania, używania, przetwarzania, przechowywania, ujawniania, przekazywania oraz usuwania Informacji Osobowych Użytkownika/ów, jak również warunki ochrony Informacji Osobowych Użytkownika/ów. Polityka niniejsza wyjaśnia, w jaki sposób Użytkownik może przeglądać, aktualizować oraz żądać usunięcia Informacji Osobowych w sposób zgodny z Obowiązującym Prawem. Polityka ta określa także warunki, procedury i cele korzystania i przechowywania plików cookie przez Administratora.
Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (zwana dalej „Umową”), Zasady Gry oraz inne dokumenty opublikowane w Grze oraz Usługach powiązanych z Grą, stanowią integralną część niniejszej Polityki. Z kolei niniejsza Polityka stanowi integralną część Umowy, Zasad Gry oraz innych dokumentów, związanych z Grą i usługami powiązanymi z grą.
Polityka niniejsza ma zastosowanie tylko do stron internetowych i innych usług powiązanych z Grą i nie dotyczy pozostałych stron internetowych i usług.
Korzystając z Gry i jej Usług Online w dowolny sposób i/lub klikając na przycisk „Akceptuję“ w formularzu rejestracyjnym, użytkownik potwierdza, że zapoznał się i zgadza się z tą Polityką i bezwarunkowo akceptuje wszystkie jej warunki.
Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z warunków niniejszej Polityki, nie masz prawa do dalszego korzystania z Gry i jej usług i musisz opuścić tę stronę internetową i nie wolno Ci używać Gry.
2. Definicje
Wszelkie określenia pisane wielką literą, a zawarte w niniejszym dokumencie, mają takie samo znaczenie jakie otrzymały w Umowie.
3. Dzieci poniżej 13 roku życia
1. GRA JEST PRZEZNACZONA TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 13 ROK ŻYCIA. Gra nie jest skierowana ani przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia. Jeśli masz więcej niż 13 lat, ale poniżej 18, możesz korzystać z gry tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, który zgadza się na warunki niniejszej Polityki oraz wszelkie dodatkowe warunki zawarte w powiązanych dokumentach. Poprzez korzystanie i uzyskiwanie dostępu do gry niniejszym potwierdzasz, oświadczasz i zapewniasz Spółce, że (a) masz ukończone 18 lat i masz prawo oraz zdolność do wyrażenia zgody na niniejszą Politykę; lub (b) jeśli nie masz ukończonych 18 lat, ale masz więcej niż 13 lat, masz pełną zgodę oraz pozwolenie od swoich rodziców lub opiekuna prawnego, na korzystanie i dostęp do Gry, a także gwarancję reprezentowania Ciebie przez nich w Twoim imieniu, że posiadają oni prawo oraz zdolność do wyrażenia zgody na niniejszą Politykę. Jeżeli jesteś rodzicem dziecka, które nie ukończyło 13 roku życia i masz obawy co do informacji na jego temat na naszej stronie, proszę o skontaktowanie się z nami za pomocą danych dostarczonych poniżej.
4. Zobowiązania
1. Spółka jest zobowiązana do poszanowania prywatności Użytkownika poprzez przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, ustanowionych na mocy Obowiązującego Prawa. Spółka zapewnia, że ​​dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w sposób uczciwy, zgodnie z prawem i dobrymi praktykami, oraz że gromadzone są wyłącznie w celach, które są znane i zaakceptowane przez Użytkownika, w momencie kiedy podejmie on decyzję odnośnie korzystania z Oprogramowania, Gry oraz Strony internetowej.
2. Spółka jest zarejestrowana przez Komisarza ds. Ochrony Danych na Malcie oraz przestrzega przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, rozdział 440 ustawodawstwa maltańskiego oraz innych właściwych przepisów, informacji prawnych i/ lub podobnych zasad na Malcie.
3. Polityka ta obejmuje następujące zasoby Gry: interaktywną grę online dla wielu użytkowników «Tanki online. Wersja 2», chat – room przynależny do Gry, forum Gry, Tanki Online Wiki, Tanki Online News (zwane dalej łącznie jako „Usługi powiązane z Grą”), jak również wszystkie formularze online, formularze wewnętrzne i środki komunikacji, wykorzystywane w usługach powiązanych z grą, oraz w samej Grze, w celu gromadzenia danych osobowych.
4. Spółka zapewnia, że ​​wszystko, co było rozsądnie możliwe, zostało wdrożone aby dane osobowe w każdym czasie były:
a. przetwarzane zgodnie z prawami Użytkownika;
b. przetwarzane rzetelnie i legalnie;
c. uzyskane tylko dla określonego celu zgodnego z prawem;
d. odpowiednie, właściwe i nie wykraczające poza cel ich gromadzenia;
e. dokładne i zaktualizowane;
f. przechowywane w sposób bezpieczny;
g. przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne w celu ich gromadzenia;
h. nie przekazywane do jurysdykcji, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony Twoich Danych Osobowych; oraz
i. aby znajdowały zastosowanie wyłącznie w celach tu określonych.
5. Informacje Osobowe otrzymane przez Spółkę mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom i przedstawicielom Spółki, jak również podmiotom powiązanym ze Spółką, będących w posiadaniu odpowiedniego zezwolenia. Wszystkie osoby, mające dostęp do tego typu Informacji Osobowych, są zobowiązane do przestrzegania warunków niniejszej Polityki i, na mocy swojej umowy o pracę lub innej umowy, do zachowania takich informacji w ścisłej tajemnicy, nawet po ustaniu stosunku zatrudnienia w Spółce.
6. Spółka zobowiązała się do podjęcia wszelkich możliwych środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony Informacji Osobowych Użytkownika przed nielegalnym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, jak i przed pozostałymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.
7. Spółka przyjęła najlepsze praktyki z zakresu zasad ochrony poczty elektronicznej w komunikacji z Użytkownikiem oraz ochrony wszystkich sposobów komunikacji, których podjęcie może się okazać czasami konieczne.
8. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą być różne w różnych krajach. Spółka będzie dążyć do przestrzegania warunków niniejszej Polityki w jak najwyższym stopniu oraz będzie chronić Informacje Osobowe Użytkownika w jak najwyższym stopniu, bez względu na to, gdzie zostały one zebrane i/ lub jak zostały przekazane.
9. Spółka może przekazać Informacje Osobowe do państw trzecich, jeśli państwo trzecie posiada odpowiedni poziom ochrony Informacji Osobowych lub, jeśli transfer taki jest konieczny celem zawarcia lub wykonania Umowy lub innego kontraktu w interesie Użytkownika, lub jeżeli Spółka zapewnia odpowiednie gwarancje w zakresie ochrony Informacji Osobowych.
5. Gromadzenie danych osobowych
1. Zbierane i przetwarzane przez nas dane osobowe:
● E-mail;
● Adres IP;
● Numer telefonu;
● Dane identyfikacyjne (ID) w sieciach społecznych;
● Nazwa użytkownika;
● Hasło;
2. Administrator ma prawo zażądać od Użytkownika wszelkich informacji w celu umożliwienia korzystania z Gry, które mogą obejmować informacje dostarczone w trakcie wypełniania specjalnych formularzy w Grze i Usługach powiązanych z Grą, w tym informacji przekazanych podczas rejestracji, subskrypcji usług, publikacji materiałów i zapytań w odniesieniu do innych usług, w tym e-maili, adresu IP, numeru telefonu, danych identyfikacyjnych (ID) w portalach społecznościowych, nazwy użytkownika, hasła i pozostałych informacji.
3. Zawartość cyfrowa zostanie zakupiona i przetworzona na platformie, na której użytkownik tego zażąda, a platforma ta jest partnerem naszej Spółki. W tym przypadku Użytkownicy podają dane osobowe bezpośrednio do zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, a nie za pośrednictwem Spółki. Dostawca platformy jest kontrolerem danych osobowych Użytkowników, a tym samym jest bezpośrednio odpowiedzialny za przetwarzanie i ochronę danych osobowych Użytkownika. Warunki w jakich przetwarzane są dane osobowe przez dostawców platformy są ustalane przez tych dostawców i zawarte są w ich warunkach umowy, a w szczególności w Polityce prywatności i/lub ich aktualnych wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych.
4. Administrator może zażądać dodatkowych informacji, niezbędnych do organizowania i prowadzenia wydarzeń w Grze, jeśli Użytkownik zarejestruje się celem wzięcia udziału w takich wydarzeniach, zainicjowanych przez Administratora.
5. Jeżeli Użytkownik rozpoczyna korespondencję z Administratorem lub raportuje problemy z Grą lub Usługami powiązanymi z Grą, wówczas Administrator ma prawo do przechowywania tego typu korespondencji.
6. Administrator może zwrócić się do Użytkownika, aby ten wziął udział w ankietach i poprosić o podanie określonych informacji w trakcie przeprowadzania tych ankiet, jednak nie jest to procedura obowiązkowa i każdy Użytkownik może odmówić wzięcia udziału.
7. Administrator może gromadzić i przetwarzać szczegóły transakcji dokonanych przez Użytkownika.
8. Przeglądarka Użytkownika lub program klienta mogą przekazywać pewne informacje o szczegółach odwiedzin na stronach internetowych Gry i Usług powiązanych z Grą, w tym informacje o ruchu, rejestrach zdarzeń, danych odnośnie geolokalizacji komputera Użytkownika i jego możliwości, oraz inne informacje. Użytkownik akceptuje niniejszym, że Administrator może wykorzystywać te informacje do celów oraz w trybie określonym w niniejszej Polityce.
9. Administrator może zażądać innych informacji od Użytkownika, takich jak płeć, wiek, data urodzenia, preferencje związane z grami – w celu świadczenia Usług powiązanych z Grą.
10. Administrator może zbierać, przetwarzać i wykorzystywać inne informacje, sprecyzowane w Umowie, oraz wszelkie te dokumenty, które stanowią integralną część Umowy EULA.
6. Zgoda Użytkownika
1. Jeśli w formularzu rejestracyjnym Usług Płatnych lub w innym formularzu rejestracyjnym, wykorzystywanym w Grze lub Usługach powiązanych z Grą, Użytkownik dostarczy jakichkolwiek Informacji Osobowych, oznacza to, że Użytkownik wyraził swoją bezpośrednią i definitywną zgodę odnośnie niniejszej Polityki, Umowy oraz wszelkich innych dokumentów, stanowiących część Umowy, i oznacza to, że Użytkownik wyraził swoją bezpośrednią i definitywną zgodę odnośnie zbierania, przetwarzania, wykorzystywania, przechowywania, ujawniania, przekazywania, transferu transgranicznego (przekaz do krajów trzecich) oraz niszczenia wszelkich informacji osobowych Użytkownika, na potrzeby wskazane w niniejszej Polityce, Umowie i wszelkich innych dokumentach stanowiących część Umowy.
2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie do celów prawnych, w szczególności winny być zbierane z powodów, wymienionych poniżej:
a. weryfikacja informacji dotyczących Użytkownika;
b. rejestracja Konta w Spółce;
c. działania promocyjne i marketingowe;
d. zgodność z obowiązującymi przepisami prawa;
e. dostarczanie Użytkownikowi wszelkich właściwych i odpowiednich pod kątem jakościowym usług dodatkowych, które Spółka może zaoferować, takich jak wsparcie techniczne w zakresie Gry; oraz
f. wykonanie i realizacja Umowy i wszystkich tych dokumentów, które stanowią integralną część Umowy ze Spółką, jej dostawcami, i/ lub osobami trzecimi, działającymi w jej imieniu.
3. Administrator ma prawo do zbierania i wykorzystywania wszelkich informacji według własnego uznania, które nie są uważane za Informacje Osobowe zgodnie z Obowiązującym Prawem, a Użytkownik akceptuje niniejszym, że Spółka może ujawniać osobom trzecim tego typu Informacje Osobowe.
4. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i gromadzenia jego Informacji Osobowych, i ma prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym czasie, chyba że Obowiązujące Prawo wskazuje inaczej. Ilekroć taki Użytkownik wycofa swoją zgodę, rozumie on i akceptuje, że może to mieć negatywny wpływ na jakość Gry i Zasobów Online, a także może spowodować niemożność dostępu do Gry i/ lub Usług powiązanych z Grą, oraz że Użytkownik akceptuje niniejszym, że w takim przypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę i/ lub uszkodzenie w odniesieniu do Informacji Osobowych Użytkownika.
7. Wykorzystywanie i przetwarzanie Informacji Osobowych
1. Niniejszym Użytkownik akceptuje ponadto, że Spółka ma prawo do przechowywania i przetwarzania podanych Informacji Osobowych, które uzna ona za konieczne w związku z korzystaniem z Gry. Dalej Użytkownik akceptuje i rozumie, że wszystkie działania w Grze są rejestrowane.
2. Dane osobowe, ujawnione przez Użytkownika, są gromadzone i przetwarzane przez Administratora w celu odpowiedniego i – właściwego pod względem jakościowym – świadczenia Usług powiązanych z Grą, na rzecz Użytkownika, w celu rozwoju i doskonalenia, w celurealizacji Umowy i innych działań, określonych w Umowie, Zasadach Gry i niniejszej Polityce. Przetwarzanie danych osobowych stanowi gromadzenie, rejestracja, systematyzacja, klasyfikacja, przechowywanie, aktualizowanie, modyfikowanie, grupowanie, blokowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, transfer do osób trzecich, rozpowszechnianie, zniszczenie, usunięcie, oraz inne czynności, niezbędne do realizacji Umowy.
3. Spółka nie sprzedaje Informacji Osobowych Użytkownika i nie ujawnia tego typu informacji osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, określonych inaczej w niniejszej Polityce. Spółka może ujawnić partnerom biznesowym lub reklamodawcom ogólne informacje demograficzne i statystyczne. Nie są one bezpośrednio powiązane z Informacjami Osobowymi i nie mogą posłużyć do zidentyfikowania konkretnego Użytkownika.
4. W celu zapewnienia właściwego świadczenia usług, Spółka ma prawo do powierzenia Informacji Osobowych innym osobom lub organizacjom, które świadczą usługi hostingowe, usługi płatnicze, usługi związane z wysłaniem wiadomości e-mail oraz moderatorów. Te osoby i organizacje mają prawo do korzystania z otrzymanych informacji osobowych wyłącznie w celu świadczenia usług dla Użytkowników i są związane warunkami dotyczącymi zapewnienia właściwego wykorzystania Informacji Osobowych.
5. Użytkownik akceptuje, że Spółka ma prawo do powierzenia Informacji Osobowych jakimkolwiek podmiotom powiązanym ze Spółką, w celu zapewnienia realizacji odpowiedniego świadczenia wysokiej jakości oraz ulepszania Usług powiązanych z Grą, celem realizacji niniejszej Umowy, Zasad Gry i niniejszej Polityki.
6. Jeżeli w przyszłości Spółka połączy się z inną firmą przez proces reorganizacji i/ lub fuzji, i/ lub sprzedaży, i / lub nabycia, i/ lub likwidacji, i/ lub w drodze jakiegokolwiek innego procesu, wówczas Informacje Osobowe Użytkownika/ów mogą być przeniesione wraz ze Spółką lub jako jej część, lub mogą zostać sprzedane jako część Spółki.
7. Użytkownik akceptuje, że Spółka ma prawo i obowiązek ujawnienia Informacji Osobowych, jeśli wydana została decyzja w tej sprawie na podstawie Obowiązującego Prawa, i/ lub jakiejkolwiek innej uznanej jurysdykcji, i/ lub nakazał to uczynić Organ Regulacyjny, i/lub nakazał to uczynić Komisarz ds. ochrony danych osobowych, i/ lub w przypadku, jeśli Użytkownik jest bezpośrednio i/ lub pośrednio zamieszany w jakiekolwiek przestępstwo, które w jakikolwiek sposób wiąże się z Grą, i/ lub usługami świadczonymi przez Spółkę.
8. Użytkownik akceptuje fakt, iż jeżeli Spółka otrzyma roszczenie od osób trzecich (właścicieli praw autorskich), dotyczące naruszenia przez Użytkownika prawa do Materiałów umieszczonych w Grze i/lub Usługach z nią powiązanych, wówczas Spółka ma prawo do przekazania informacji na temat tego Użytkownika osobom trzecim (właścicielom praw autorskich).
9. Jeśli Użytkownik uczestniczy w Grze, i/ lub rejestruje się w Grze poprzez strony osób trzecich i/ lub przez strony partnerów Spółki, wówczas osoby takie mogą zażądać, gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu realizacji odpowiedniej i wysokiej jakości usługi. W tym przypadku zastosowanie będą miały polityki prywatności oraz plików cookies, obowiązujące u stron trzecich. Użytkownik akceptuje, że Spółka ma prawo powierzenia Informacji Osobowych Użytkownika do wymienionych wyżej osób w celu odpowiedniego świadczenia wysokiej jakości Usług powiązanych z Grą, realizacji niniejszej Umowy, Zasad Gry oraz niniejszej Polityki.
8. Przechowywanie informacji osobowych
1. Spółka podejmie wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego i bezpiecznego przechowywania zgromadzonych Informacji Osobowych Użytkownika zgodnie z warunkami niniejszej Polityki. Wszystkie informacje dostarczone przez Użytkownika są przechowywane na serwerach Spółki.
2. Spółka winna stosować standardową technologię, która zawiera firewalle, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Informacji Osobowych.
3. Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania i nieprzekazywania osobom trzecim swoich danych identyfikacyjnych lub szczegółów konta, które są używane do autoryzacji w Grze. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przechowywanie swoich danych konta.
4. Jeżeli Użytkownik dowie się, że jego dane do konta zostały skradzione i/ lub znajdują się w posiadaniu osób trzecich, wówczas powinien on o takiej sytuacji niezwłocznie poinformować Spółkę, tak, aby Spółka mogła podjąć niezbędne kroki. W takich przypadkach Spółka nie może zagwarantować bezpieczeństwa Informacji Osobowych Użytkownika, a Użytkownik akceptuje fakt, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.
5. Gdy Użytkownik komunikuje się wewnątrz Gry lub Usług powiązanych z Grą (za pomocą czatu, forum, itp.), wówczas rozumie on, że komunikacja taka odbywa się za pośrednictwem Serwera Spółki i akceptuje fakt, że dane te mogą być gromadzone, przechowywane i badane przez Administratora. Administrator nie odpowiada za poufność Informacji Osobowych i/ lub innych informacji, które Użytkownik ujawnia innym użytkownikom poprzez Grę, Usługi powiązane z Grą lub inne usługi związane z Grą (za pomocą czatu, forum, sieci społecznościowych, itd.), a Administrator ma prawo do uznania takich informacji jako informacji ogólnodostępnych w domenie publicznej.
9. PROCEDURA WYKOWYWANIA PRAW ARCO
Spółka, zgodnie z prawem, potwierdzając znaczenie prywatności, ustanowiła tę procedurę pozwalającą żądać wszelkich informacji związanych z Danymi Osobowymi, lub wykonywać jakiekolwiek prawa ARCO.
Prawa jakie każda osoba może wykonywać w zakresie traktowania swoich danych osobowych są następujące:
• Prawo do Dostępu: Prawo do informacji o swoich danych jako rezultat umownych stosunków, form lub ustalonych przez obie osoby komunikacji.
• Prawo do Sprostowania: Prawo do komunikowania, powiadamiania a także do właściwego informowania o danych, które nie mają zastosowania dla danej osoby tak, aby można było przystąpić do dokonania odpowiednich zmian.
• Prawo do Rezygnacji: Prawo do żądania usunięcia wszelkich informacji o sobie pochodzących z umownych stosunków, form lub ustalonych przez obie osoby komunikacji.
• Prawo do Sprzeciwu: Prawo do ograniczenia celów przetwarzania lub wykorzystywania danych, na które mogła być wcześniej przyznana zgoda.
1. Właściciel Danych Osobowych lub jego/jej Ustawowy Przedstawiciel będą jedynymi osobami mającymi możliwość żądania wykonania praw ARCO.
2. Zapytanie o wykonywanie praw ARCO może być dostarczone przez:
a) wiadomość e-mail zaadresowaną na: help@tankionline.com
b) pisemne zawiadomienie dostarczone bezpośrednio do naszych biur na 60/2, Melita Street, Valletta VLT, 1122, Malta, od poniedziałku do piątku, od 10:00 do 18:00.
3. Takie wnioski powinny być adresowane i kierowane do osób odpowiedzialnych za Ochronę Danych Osobowych, mających za zadanie sprawdzenie, czy wniosek ten zawiera następujące informacje:
• Nazwę Użytkownika konta, jak również adres poczty elektronicznej lub inny środek komunikacji w celu odpowiedzi na złożony wniosek.
• Jasny i dokładny opis danych osobowych i/lub przyczyn z jakich Właściciel stara się wykonać jakiekolwiek prawo ARCO.
• W przypadku wniosku o Sprostowanie danych osobowych, Właściciel musi także wskazać zmiany, które mają być zastosowane i udostępnić dokumenty potwierdzające jego/jej prośbę.
4. Po otrzymaniu wniosku Osoby Odpowiedzialne za Ochronę Danych Osobowych przeprowadzą procedurę identyfikacji Użytkownika poprzez wysłanie dodatkowych pytań do strony Wnioskującej.
5. Jeżeli wniosek nie spełni któregokolwiek z powyższych wymagań lub strona Wnioskująca nie przejdzie przez procedurę identyfikacji Użytkownika, wniosek zostanie odrzucony, a wnioskodawca odpowiednio poinformowany.
5. Jeżeli procedura identyfikacji Użytkownika powiedzie się a wniosek spełni wszystkie powyższe wymagania, będzie nadal przetwarzana zgodnie z następującymi zasadami:
5.1. Osoby Odpowiedzialne za Ochronę Danych Osobowych powiadomią Właściciela lub jego Ustawowego Przedstawiciela w przeciągu maksymalnego okresu dwudziestu (20) dni roboczych począwszy od dnia otrzymania żądania dostępu, sprostowania, rezygnacji lub sprzeciwu, przy czym uchwała zostanie podjęta za pomocą środków wskazanych przez Właściciela w jego żądaniu.
5.2. Jeżeli żądanie dostępu, sprostowania, rezygnacji lub sprzeciwu jest dopuszczalne, to samo wejdzie w życie w ciągu piętnastu (15) dni roboczych po dniu, w którym Właściciel zostanie powiadomiony odpowiedzią.
5.3. Obowiązek dostępu do informacji zostanie spełniony, gdy dane osobowe zostaną udostępnione dla Właściciela, albo poprzez wydanie oryginalnej kopii, dokumentów elektronicznych, lub jakichkolwiek innych środków.
6. Osoby Odpowiedzialne za Ochronę Danych Osobowych będą wspierane przez obszary i osoby, które na rachunek Spółki obsługują dane osobowe Właściciela, wspólnie wprowadzając wszelkie środki wymagane do wykonania wniosku.
7. Właściciel danych osobowych może być pozbawiony prawa do dostępu lub sprostowania lub unieważnienia Danych Osobowych w następujących przypadkach:
• Gdy strona wnioskująca nie jest właścicielem danych osobowych lub jej ustawowy przedstawiciel nie został należycie przypisany do takiego skutku;
• Gdy dane osobowe strony wnioskującej nie zostały znalezione w bazie danych;
• Gdy nie ma przeszkód prawnych lub istnieje uchwała stosownego organu w sensie ograniczenia dostępu do danych osobowych, lub nie ma zezwolenia na sprostowanie, rezygnację lub sprzeciw; oraz
• Gdy sprostowanie, rezygnacja lub sprzeciw zostały wcześniej zakończone.
7.1. Osoby Odpowiedzialne za Ochronę Danych Osobowych powinny zgłosić się w związku z uchwałą, o której musi zostać poinformowany Właściciel lub odpowiednio jego ustawowy przedstawiciel, zgodnie z warunkami ustalonymi do takiego skutku tymi samymi środkami ustanowionymi we wniosku, do których dołączone są w stosownych przypadkach odpowiednie dowody potwierdzające.
10. Cookies, adresy IP oraz rejestry zdarzeń
1. Administrator może gromadzić i przetwarzać informacje o komputerze Użytkownika, rejestrach zdarzeń, w tym adresy IP, o rodzaju systemu operacyjnego, przeglądarki i konta e-mail klienta, informacje o ruchu, dacie i czasie logowania, szczegółach odwiedzin w Usługach, związanych z Grą, o aktywności Użytkownika, a także informacje na temat dostępów, ustawień oraz powiadomień systemowych. Informacje niniejsze o aktywności Użytkowników w Stronie internetowej są gromadzone i przechowywane na potrzeby administrowania systemów, w celu zapewnienia funkcjonowania Gry i Usług powiązanych z Grą, dla celów bezpieczeństwa i wzmocnienia ochrony i celem zapewnienia integralności systemu (zapobieganie atakom hakerów, nieautoryzowanemu dostępowi).
2. Administrator korzysta z plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gry. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, zawierające dane rejestrowe, które są tworzone automatycznie i przechowywane w komputerze/ na innych urządzeniach Użytkownika celem powiązania i identyfikacji aktywności z Użytkownikiem (dalej zwane jako „Cookies”). Cookies nie zawierają zwykle imion i/ lub adresów e-mail i/ lub innych Informacji Osobowych. W rzeczywistości zawierają zazwyczaj anonimowe informacje, które są wymagane dla zapewnienia lepszej funkcjonalności Gry i/ lub Usług powiązanych z Grą.
3. Pliki Cookies przechowywane w komputerze Użytkownika / wszelkich innych urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Gry i/ lub jej Materiałów, mają między innymi, ale nie wyłącznie, następujące funkcje:
a. zapewnienie dostępu do zabezpieczonych obszarów, o który to dostęp poprosił Użytkownik – bez plików cookie, usługi, o które poprosił Użytkownik, takie jak dostęp do stref bezpiecznego logowania, nie mogą być świadczone.
b. Visit Cookies – zapamiętują wybory i/ lub ustawienia dokonane przez Użytkownika, i umożliwiają rozpoznanie Użytkownika podczas korzystania z Gry. Bez takich plików Cookies funkcjonalność Gry może być osłabiona.
c. Voting (Survey) Cookies – oznaczanie elementów każdej ankiety, w której Użytkownik oddał swój głos, oraz zapobieganie ponownemu głosowaniu w tej samej ankiecie.
d. Loading Balancing Session Cookies – poprawa czasu ładowania Gry poprzez rozłożenie obciążenia i optymalizacji taktowania usług powiązanych z grą. Bez tych plików Cookies funkcjonalność Gry może zostać utracona.
e. Pliki Cookies, które dostosowywują interfejs Użytkownika i umożliwiają zapisanie ustawień interfejsu Użytkownika w przypadku kolejnego wejścia do Gry i usług z nią powiązanych.
f. Pliki Cookies umieszczone i używane do synchronizacji z danymi Użytkownika w sieciach społecznościowych.
g. Performance (Analytics) Cookies – zbierają anonimowe informacje na temat – w jaki sposób Użytkownik korzysta z Gry.
h. Advertising Cookies – prezentują Użytkownikowi najbardziej odpowiednie treści reklamowe i poprawiają skuteczność kampanii reklamowych. Niniejszym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Spółka może korzystać z tych plików do własnych kampanii reklamowych.
4. Administrator może również zezwolić niektórym osobom trzecim na wprowadzenie i wykorzystanie ich własnych Performance (Analytics) oraz Advertising Cookies na urządzeniach Użytkownika oraz do zbierania informacji z plików Cookies Spółki w celu przechowywania i analizy informacji o preferencjach Użytkownikach i poprawy jakości usług. W takim przypadku osoby te są związane niniejszą Polityką. Administrator zapewnia, że do skorzystania z powyższego dopuści wyłącznie osoby trzecie godne zaufania.
5. Użytkownik rozumie, że poprzez korzystanie z Gry za pośrednictwem platformy dostawcy, Użytkownik może zostać zobowiązany do przestrzegania polityki cookies danej platformy dostawcy i Użytkownik akceptuje fakt, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek takie wykorzystanie plików cookies.
6. Korzystanie z Gry i/ lub z Zasobów Online lub akceptacja Umowy (łącznie z niniejszą Polityką), i/ lub kliknięcie przycisku „Akceptuję” w formularzu rejestracyjnym oznacza, że Użytkownik zrozumiał i zaakceptował niniejsze Zasady i wyraża swoją bezpośrednią i wyraźną zgodę na to, że Administrator może zamieścić, przechowywać i korzystać z plików cookies w komputerze Użytkownika / wszelkich innych urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Gry i/ lub jej Materiałów. Administrator może nadal zakładać, że Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę do czasu i o ile Użytkownik nie wyłączy plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki, jak wskazano w nieniejszej Polityce. Poprzez wyrażenie takiej zgody, Użytkownik daje Administratorowi możliwość lepszego zrozumienia Użytkownika, jego preferencji, rozwoju, jak również możliwość ciągłej poprawy jakości usług w odniesieniu do zainteresowań Użytkowników. Użytkownik akceptuje fakt, że wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie Gry .
7. Administracja zapewnia, że przechowywane pliki cookies są bezpieczne dla Użytkowników i absolutnie niezbędne dla normalnego funkcjonowania Gry i usług z nią powiązanych oraz do świadczenia usług dla Użytkowników przez Administratora.
8. Pliki cookies są przechowywane nie dłużej niż jeden rok. Warunki przechowywania plików cookies przez osoby trzecie winny być ustalane przez te osoby trzecie.
9. Użytkownik może w każdej chwili odmówić akceptacji plików cookies i wyłączyć cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Wyłączenie plików Cookies może mieć negatywny wpływ na jakość Gry i Zasobów Online, a także może spowodować niemożność uzyskania dostępu do Gry i Zasobów Online, a Użytkownik niniejszym akceptuje fakt, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę i/ lub uszkodzenie danych Użytkownika w przypadku, jeśli Użytkownik wyłączył pliki cookies.
11. Zmiany w Polityce
1. Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia, dodania, zakończenia, zmiany i/lub uzupełnienia Polityki wraz z dokumentami, które stanowią integralną część Polityki w dowolnym czasie, w sposób który Spółka może uznać za właściwy, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia w następujący sposób: Spółka zamieści zaktualizowaną wersję Polityki na Stronie Internetowej i/lub Spółka poinformuje o konkretnych zmianach z wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty e-mail lub dostarczy inne wystarczające powiadomienie, które Spółka wybierze według własnego uznania nie później niż w dniu, w którym zmiany te wejdą w życie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą dokonania odpowiednich zmian i umieszczenia zaktualizowanej wersji na Stronie Internetowej. Zmiany te będą uważane za zaakceptowane (i) chyba, że Spółka zostanie powiadomiona o sprzeciwie wobec takich zmian w ciągu dziesięciu (10) kalendarzowych dni od momentu otrzymania powiadomienia drogą elektroniczną, lub (ii) w przypadku korzystania z Gry lub Strony Internetowej po wejściu w życie zmian.
W przypadku sprzeciwu wobec wszelkich zmianach obowiązywać będzie nadal poprzednia wersja Polityki. Jednak w takim przypadku Spółka będzie miała prawo do zamknięcia Konta i zakończenia Warunków Polityki zawiadomieniem w przeciągu czternastu (14) kalendarzowych dni. Na żądanie Spółka zwróci płatności za zakupione Płatne Usługi, które do czasu skutecznego rozwiązania (i) zostały zakupione i zastosowane do konta oraz (ii) nie zostały jeszcze odzyskane w Grze.
Spółka zaleca, aby Użytkownik weryfikował od czasu do czasu Politykę w celu uzyskania wiedzy o dowolnej zmodyfikowanej wersji Polityki.
Spółka nie jest zobowiązana do sprawdzania, czy Użytkownik korzysta z Gry i/lub Strony Internetowej według zaktualizowanej wersji Polityki. Pomijając powyższe, wersja zamieszczona na Witrynie Internetowej jest wersją skuteczną, którą Użytkownik powinien używać jako odniesienie. Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z Polityką, a także uzyskanie informacji na temat wszelkich zmian, które wpływają/wpłyną/mogą wpłynąć na Użytkownika.
12. Kontakty ze Spółką
1. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, skargi lub komentarze, dotyczące niniejszej Polityki, prosimy o kontakt na help@tankionline.com lub za pomocą wiadomości wysłanej na adres 60/2, Melita Street, Valletta VLT 1122, Malta. Poddamy je pod rozwagę możliwie najszybciej.
2. Administrator może odmówić spełnienia próśb kierowanych nierozsądnie często, których realizacja wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku technicznego, zagraża prywatności pozostałych Użytkowników, lub są one ekstremalnie niepraktyczne, bez podawania przyczyny.
3. Jeżeli Użytkownik rozpoczyna korespondencję z Administratorem lub raportuje problemy z Grą lub Usługami, wówczas Administrator będzie miał prawo do przechowywania wszelkiej takiej korespondencji.