Zasady prowadzenia Konkursu „Tanki Online i Utrata Kontroli”

1.  Główne informacje. Organizator Konkursu.

1.1. Niniejszy Regulamin reguluje procedurę sposobu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Tanki Online i Utrata Kontroli” (zwanego dalej „Konkursem”).

1.2. Organizatorem Konkursu jest Alternativa Game Ltd. z numerem podstawowym rejestracji państwowej: 1095904017945; oraz adresem pocztowym: 10, ulica Kronshtadtskaya, skrytka pocztowa 5720, Perm, 614081, Rosja. (dalej – Organizator).

1.3. Obsługa informacyjna Konkursu odbywa się na stronie internetowej [https://pages.tankionline.com/loss-of-control?lang=pl] (zwanej dalej „Stroną Konkursową”).

1.4. Konkurs jest prowadzony na terytorium Federacji Rosyjskiej, na Stronie Konkursowej.

1.5. Aby wziąć udział w konkursie, gracz musi zakupić w Sklepie Gry specjalną Przepustkę Eventową.

1.6. Niniejszy konkurs podlega postanowieniom punktu 3 Umowy Licencyjnej [https://tankionline.com/pl/eula] na interaktywną wieloosobową grę online Tanki Online na potrzeby niniejszego Regulaminu zastosowanie ma punkt 3 Umowy Licencyjnej interaktywnej wieloosobowej gry online Tanki Online (zwanej dalej „Grą”), a także poniższe Warunki i Definicje.

1.6.1. Przepustka Eventowa – przedmiot w grze, zakupiony przez Uczestnika, który odblokowuje dostęp do wzięcia udziału w Konkursie, losowo przypisuje uczestnika do jednej z dwóch frakcji oraz otwiera dostęp do zestawu Misji Specjalnych.

1.6.2. Misja specjalna – zadanie w grze, dostępne dla Uczestnika po zakupie Przepustki Eventowej, które należy wykonać w grze, a za jego wykonanie Uczestnik otrzymuje Probówki.

1.6.3. Probówka – waluta w grze, którą Uczestnik może otrzymać za wykonanie Misji Specjalnych lub zakupić w Sklepie w Grze.

1.6.4. Zadanie Osobiste – zadanie w Grze, które jest dostępne dla Uczestnika po zakupie Przepustki Eventowej, które należy wykonać poprzez zgromadzenie wymaganej liczby Probówek, a za jego wykonanie Uczestnik otrzymuje indywidualne nagrody.

1.6.5. Konkurencja Indywidualna – ogół wszystkich zadań osobistych Uczestnika.

1.6.6. Postęp Indywidualny – postęp Uczestnika w konkursie indywidualnym, liczba otrzymanych przez Uczestnika Probówek oraz liczba wykonanych przez Uczestnika zadań osobistych.

1.6.7. Rywalizacja Drużynowa – liczba Probówek zdobytych przez wszystkich obecnych Uczestników Frakcji.

1.6.8. Frakcja – drużyna, która składa się z Uczestników Konkursu.

1.6.9. Zwycięzca konkursu drużynowego – Frakcja, której członkowie mają największą liczbę Probówek na koniec konkursu.

2.  Terminy i struktura konkursu

2.1.  Konkurs rozpoczyna się o godzinie 5:00 czasu moskiewskiego 25 listopada 2022 r., a kończy o godzinie 5:00 czasu moskiewskiego 19 grudnia 2022 r. Czas moskiewski (UTC +3). Wybór i ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi 20 grudnia 2022 r. poprzez informację opublikowaną na Stronie Internetowej.

2.2. Dokładna godzina ogłoszenia zostanie podana na Stronie internetowej w późniejszym terminie, nie później niż 1 dzień przed datą losowania.

3. Zasady i warunki

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi być Użytkownikiem Gry oraz Przepustkę Eventową na imprezę w Sklepie w Grze.

3.2.  Warunki uczestnictwa w Konkursie

3.2.1. Po zakupie Przepustki Eventowej, Uczestnik zostanie losowo przydzielony do jednej z Frakcji i otrzyma dostęp do Misji Specjalnych oraz Zadań Osobistych.

3.2.2. Za ukończone Misje Specjalne Uczestnik otrzyma Probówki.

3.2.3. Uczestnik może również zakupić Probówki w Sklepie Gry.

3.2.4. Otrzymane przez Uczestnika Probówki pozwalają Uczestnikowi na wykonanie zadań Osobistych, a także są zaliczane do rywalizacji Drużynowej na korzyść aktualnej frakcji Uczestnika.

3.2.5. Na zakończenie Konkursu Uczestnicy Frakcji, którzy posiadają największą łączną liczbę Probówek (i tym samym są uznani za zwycięzców konkursu Drużynowego) otrzymają Nagrodę za konkurs Drużynowy.

3.2.6. Uczestnik ma prawo do zmiany na inną Frakcję poprzez zakup Oferty Specjalnej „Uciekinier” w Sklepie w Grze.

3.2.7. Gdy Uczestnik wykaże dobrowolną chęć zmiany Frakcji:

3.2.7.1. Probówki zdobyte przez Uczestnika są przenoszone z poprzedniej frakcji Uczestnika do nowej frakcji Uczestnika.

3.2.7.2. Probówki zdobyte przez Uczestnika przed momentem zmiany Frakcji nie są już zaliczane do konkursu Indywidualnego Uczestnika, wszystkie zadania Indywidualne wykonane przez Uczestnika są oznaczone jako niekompletne, a Uczestnik nie otrzymuje nagród za zadania Indywidualne wykonane przed momentem zmiany Frakcji do czasu ich ponownego wykonania.

3.3. W przypadku prób oszustwa (naruszenia Zasad Gry w celu zdobycia Probówek), Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany bez prawa do odwołania, a konto gry Uczestnika może zostać zablokowane.

4.  Losowanie i nagradzanie zwycięzców

4.1. Losowanie i nagradzanie zwycięzców Konkursu

4.1.1. Po zakończeniu konkursu Uczestnik otrzymuje Nagrody za wykonane Zadania osobiste.

4.1.2. Na zakończenie konkursu Uczestnicy Frakcji, która zostaje uznana za zwycięzcę konkursu Drużynowego, czyli Uczestnicy, których łączna liczba Probówek jest największa, otrzymują Nagrodę za konkurs Drużynowy.

4.1.3. Wszystkie Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom po zakończeniu Konkursu, zgodnie z warunkami nagradzania określonymi w Regulaminie

4.1.4. Nagrody za konkurs indywidualny i konkurs drużynowy są wymienione na Stronie Konkursowej.

5. Pozostałe warunki Konkursu

5.1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin Konkursu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

5.2. Uczestnik wyraża zgodę na to, że Organizator nie rekompensuje strat związanych z udziałem w Konkursie. 

5.3. Informacja o Regulaminie Konkursu, a także o wszelkich zmianach w Regulaminie Konkursu jest doręczana Uczestnikom Konkursu poprzez zamieszczenie informacji na Stronie Internetowej.

5.4. Organizator ma prawo podjąć decyzję o odmowie wydania Uczestnikowi Nagrody w przypadku naruszenia warunków i ograniczeń przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz warunków Umowy Licencyjnej.

5.5. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z prowadzeniem Konkursu, Uczestnik ma prawo do kontaktu z działem obsługi klienta za pośrednictwem adresu e-mail: help@tankionline.com.

5.6. Reklamacje Uczestników dotyczące udziału w Konkursie są przyjmowane do rozpatrzenia przez Organizatora Konkursu w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ogłoszenia Zwycięzców.

5.7. Organizator Konkursu ma prawo do zmiany Regulaminu jego prowadzenia bez uprzedniego i/lub następczego powiadomienia Uczestnika. Informacja o wszelkich zmianach Regulaminu Konkursu jest przekazywana poprzez publikację informacji na Stronie Internetowej. Jeżeli po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Konkursu Uczestnik nadal będzie brał w nim udział, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na te zmiany.

5.8. W kwestiach regulacyjnych, które nie zostały objęte niniejszym Regulaminem, Organizator i Uczestnicy Promocji będą stosować się do obowiązujących przepisów prawa federalnego.